Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Наставни план и програм

 

Почетна >>Студирање>> Мастер студије
 
  Електротехничко инжењерство
 
 

Савремени индустријски системи представљају комплексне системе који подразумевају ефикаснu употребу енергената, употребу савремених система управљања и надзора, коришћење интелигентних транспортних технологија и модерних комуникационионих система за повезивање. Електротехничко инжењерство је мастер програм струковних студија који студентима нуди могућност да стекну свеобухватна и савремена знања из области енергетике, аутомобилске технике и електронике и телекомуникација потребних за примену у привреди и индустрији. Студијски програм електротeхничко инжењерство Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија има управо за циљ да “снабдева” домаћу привреду потребним кадровима који располажу практичним знањима потребним за примену савремених технологија. Оптимизовани су садржај и обим стручног знања, трошкови и време потребно за достизање одговарајућег нивоа образовања.

Потребан је нови профил стручњака који има мултидисциплинарна знања из електротехнике, система управљања, енергетике, електронике и телекомуникација, способан да разуме принципе рада и да изврши правилну примену научних, техничких и економских знања да би дизајнирао, одржавао, сервсирао и унапредио уређаје, системе или производне процесе. На овом студијском програму студенти ће стећи способност разумевања комплексних система и примене знања у следећим областима: 

  • савремени електроенергетски системи и технологије,
  • контрола, регулација, управљање, мерење и мониторинг у савременим системима управљања и системима управљања у возилима,
  • развој и одржавање савремених електронских уређаја и комуникационих система.

Студијски програм мастер струковних студија Електротехничко инжењерство Високе електротехничке школе струковних студија је усаглашен са принципима Болоњске декларације и Европским системом преноса бодова. Обим студија је у складу са Законом о високом образовању. Наставним планом студијског програма утврђена је листа обавезних и изборних предмета, недељни фонд часова и бодовна вредност сваког предмета (ЕСПБ бодови). Осигурана је отвореност студијског програма према покретљивости студената. Омогућен је прелазак са других студијских програма и утврђени су услови за прелазак са других студијских програма.

Студијски програм је обликован у складу са савременим достигнућима науке  и технике, стручно утемељен, целовит и интердисциплинаран, са циљем да се осигура квалитет студија у складу са планираним бројем студената, расположивим простором, опремом и бројем наставника. Оптимизовани су садржај и обим стручног знања, трошкови и  време потребно за достизање одговарајућег нивоа образовања.

Циљ мастер струковних студија је да студентима на овом студијском програму развије способност разумевања комплексних система и савремених технологија као и примене развијених знања у областима које подразумевају употребу енергетских система, употребу савремених система управљања и надзора, коришћење интелигентних транспортних технологија, примену модерних електронских уређаја и комуникаонионих система за потребе привреде и индустрије.

Након дипломирања, студенти ће стећи знања и вештине пројектовања, дизајнирања, мерења и прикупљања и анализе података, експлоатације и одржавања система и постројења, као и  знања управљања процесима у производњи за примене у области енергетике, електронике, телекомункација и система аутоматског управљања.

     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs