Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Александра Грујић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет), Електроенергетски системи [1994-2000]
  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет), Електроенергетски системи [2002-2006]
  • Докторске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет), Електроенергетски системи [2010-2016]

Биографија

Др Александра Грујић је oсновну школу, средњу школу и Електротехнички факултет завршила у Београду. Дипломски рад одбранила је 14.7.2000. године на смеру Електроенергетски системи. Ментор при изради дипломског рада био је проф. др Миленко Ђурић.

Постдипломске студије на Електротехничком факултету у Београду на смеру Електроенергетска постројења и опрема уписала је 2000. године. Магистарски рад на тему "Анализа метода прорачуна зоне заштите громобранске инсталације објеката опште и посебне намене" одбранила је 23.6.2006. године на Електротехничком факултету у Београду. Ментор при изради магистарског рада био је проф. др Златан Стојковић.

Докторску дисертацију под називом. "Моделовање зоне заштите високонапонских постројења од директних атмосферских пражњења" под менторством проф. др Златана Стојковића одбранила је 27.6.2016. на Електротехничком факултету у Београду.

Запослила се 2000. године у Вишој електротехничкој школи у Београду као стручни сарадник на предметима: Апликативни софтвер, Електричне машине 1 и 2, Електромоторни погони, Електране и разводна постројења, Основи електротехнике 1 и 2 и Увод у оперативне системе. Учествовала је као предавач у информатичкој обуци незапослених са тржишта рада. Учествовала је у изради задатака за општинска и републичка такмичења средњошколаца из Основа електротехнике. Звање предавача Више електротехничке школе у Београду стекла је 2006. године.

Од 2007. године ангажована је у звању предавача у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (ВИШЕР) у оквиру основних струковних студија на следећим предметима: Нове енергетске технологије, Дистрибуција и тржиште електричне енергије, Техника високог напона и Обновљиви извори енергије. Од 2012. године ангажована је као предавач у оквиру специјалистичких струковних студија на предмету Квалитет електричне енергије.

Учествовала је у формирању лабораторијских вежби „Употреба рачунара у одређивању заштитне зоне громобранског прихватног система” у оквиру предмета Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици који се изводи на основним студијама Електротехничког факултета у Београду.

Ментор је 159 завршних радова основних и специјалистичких студија у ВИШЕР-у. Председник је комисије за усмену одбрану завршних радова 185 кандидата и члан комисије 68 кандидата.

Аутор/коаутор је 27 научна и стручна рада. Први аутор је два рада публикована у научним часописима међународног значаја са SCI листе. Коаутор је пет радова публикованих у зборницима међународних и регионалних научних скупова, четири рада публикована у часописима националног значаја и шеснаест радова публикованих у зборницима скупова националног значаја.

У периоду од 2003 до 2005. године обављала је функцију секретара смера Енергетика. У школској 2011/12. години учествовала је у реакредитацији студијског програма Нове енергетске технологије и акредитацији студијског програма специјалистичких студија Нове енергетске технологије у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду. Од 2012. године обавља функцију руководиоца студијског програма Нове енергетске технологије. Формирала је лабораторију за Обновљиве изворе енергије у ВИШЕР-у.

Члан је Савета ВИШЕР-а од 2014. године.

Рецензент је у научном часопису међународног значаја са импакт фактором "Journal of Electrical Engineering & Technology", IF (2015) = 0,679.

Руководи Ерасмус + пројектом испред ВИШЕР-а (партнерска институција, позив 2014) под називом "Waste management curricula development in partnership with public and private sector". У оквиру овог пројекта руководи формирањем новог студијског програма "Еколошки инжењеринг".


др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: договор путем мејла
Предмети
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099