Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Еколошки инжењеринг

Студијски програм Еколошки инжењеринг има за циљ да оспособи  студенте за обављање послова који се односе на управљање отпадом, одрживи развој, мониторинг и заштиту животне средине коришћењем нових технологија.

Циљеви студијског програма Еколошки инжењеринг су:

 • да студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области праћења стања и заштите животне средине, одрживог технолошког и економског развоја друштва, енергетске ефикасности и еколошког добијања и рационалне потрошње енергије, управљања токовима отпада, могућности његовог коришћења и начинима безбедног одлагања; начинима превенције и смањења штетних утицаја различитих привредних грана на животну средину;
 • да се оспособи стручан кадар који ће бити носилац доношења, примене и контроле спровођења нормативних аката којима је одређена област заштите животне средине;
 • да се студенти оспособе за тимски рад на пословима заштите животне средине.

Савладавањем студијског програма Еколошки инжењеринг студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да примeни нaчeлa заштите животне средине;
 • да пoзнaје свojствa рaзличитих врстa oтпaдних мaтeриja;
 • да примeни нaциoнaлну и Eврoпску правну рeгулaтиву;
 • да прикупи и тумaчи пoдaткe дoбиjeнe у прoцeсимa вeзaним зa заштиту животне средине;
 • да прeдлaже мeрe зa пoбoљшaњe пoступaкa вeзaних зa заштиту животне средине;
 • да кoристи свoje знaњe у oблaсти еколошког инжењерства нa прoфeсиoнaлaн нaчин;
 • да учeствуjе у мултидисциплинaрним прojeктимa, у области еколошког инжењерства.
 • Стручни назив
 • Након завршених основних струковних студија Еколошки инжењеринг, студенти стичу звање струковни инжењер заштите животне средине.

Руководилац студијског програма

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Милан Ивезић

маст. инж. Милан Ивезић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: milan.ivezic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
101007 Електротехника 7 обавезан 1
101107 Електротехнички материјали и компоненте 6 изборни 1
101507 Енглески језик 4 изборни 1
100307 Инжењерска математика 7 обавезан 1
100117 Немачки језик 4 изборни 1
170307 Основи менаџмента 6 изборни 1
101207 Физика 6 изборни 1
101307 Апликативни софтвер 6 изборни 2
180117 Еколошка регулатива 6 изборни 2
170107 Интернет сервиси 6 изборни 2
140107 Механика 6 изборни 2
120107 Основи електроенергетике 6 изборни 2
101407 Основи информатике и рачунарства 6 изборни 2
170807 Бизнис план 6 изборни 3
180217 Еколошки менаџмент 6 изборни 3
120607 Нове енергетске технологије 6 изборни 3
181117 Одрживи развој 6 изборни 3
180317 Управљање електронским и електричним отпадом 6 изборни 3
181417 Физичко-хемијски процеси у рециклажним технологијама 6 изборни 3
100507 Дискретна математика 6 изборни 4
180617 Заштита од буке и вибрација 6 изборни 4
180417 Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 6 изборни 4
140707 Мерења 1 6 изборни 4
181217 Производња енергије из отпада 6 изборни 4
180517 Савремене методе пречишћавања ваздуха у индустрији 6 изборни 4
150407 Базе података 6 изборни 5
100607 Вероватноћа и статистика 6 изборни 5
180817 Рециклажне технологије 6 изборни 5
СП Стручна пракса 4 обавезан 5
172107 Управљање пројектима 6 изборни 5
141307 Управљање у реалном времену 6 изборни 5
ЗР Завршни рад 8 обавезан 6
181317 Заштита животне средине 6 изборни 6
181017 Мониторинг животне средине 6 изборни 6
121607 Обновљиви извори енергије 6 изборни 6
180717 Системи за третман отпадних вода 6 изборни 6
180917 Управљање рециклажним процесима 6 изборни 6
Обавештења

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099