Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Електроника и телекомуникације

Студијски програм  Електроника и телекомуникације  има за циљ да оспособи  студенте за изградњу, инсталацију, испитивање, експлоатацију и пројектовање уређаја, подсистема и система у области електронике и телекомуникација.

Циљеви студијског програма Електроника и телекомуникације су:

 • да се оспособи стручни кадар у области електронике и телекомуникација за потребе:
 • производних предузећа, на пословима развоја, производње и одржавања;
 • институција ванпривредних делатности, на пословима избора при набавци и одржавању електронске опреме;
 • јавних предузећа у експлоатацији и одржавању.

Савладавањем студијског програма Електроника и телекомуникације, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да овлада базичним знањима у областима електронике, информационих и комуникационих технолoгија;
 • да развије способност разумевања система и савремених технологија, као и способност примене развијених знања у области савремених електронских и комуникационих система за потребе привреде и индустрије;
 • да овлада најактуелнијим знањима, умећима и вештинама,да се оспособи за креативан рад и тиме стекне сигурну основу за успешно запошљавање;
 • да се оспособи за реализациују и одржавање уређаја, система и подсистема из области електронике и телекомуникација;
 • развој креативности и склоности ка тимском раду у струци;
 • развој компетенција као што су спремност да се стално иде укорак с развојем и применом нових технологија у области електронике и телекомуникација и да се учествује у даљем развоју ових технологија;
 • ситцање основе за даље усавршавање и практичан рад у струци.

Стручни назив

 • Након завршених основних струковних студија Електроника и телекомуникације, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Славица Маринковић слика

др Славица Маринковић

Kабинет: 205

Eлектронска пошта: slavica.marinkovic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Ненад Толић

Kабинет: 203A

Eлектронска пошта: nenad.tolic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
101307
6
изборни
1
101007
7
обавезан
1
101507
4
изборни
1
100307
7
обавезан
1
100117
4
изборни
1
100207
6
изборни
2
110207
6
изборни
2
130307
6
изборни
2
140217
6
изборни
2
110507
6
изборни
3
140207
6
изборни
3
130507
6
изборни
3
110707
6
изборни
3
172107
6
изборни
3
110407
6
изборни
4
160507
6
изборни
4
110907
6
изборни
4
110117
6
изборни
4
140707
6
изборни
4
141007
6
изборни
5
СП
4
обавезан
5
111607
6
изборни
6
161707
6
изборни
6
ЗР
8
обавезан
6
111307
6
изборни
6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099