Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Nastavno veće

Nastavno-stručno veće je najviši stručni organ Škole. Nastavno-stručno veće (dalje: Veće) čine svi nastavnici (u zvanju profesora strukovnih studija, višeg predavača, predavača, nastavnika stranog jezika i nastavnika veština), koji su u Školi u radnom odnosu (imaju zaključen ugovor o radu sa Školom). Članovi Veća su i saradnici u zvanju asistenta i asistenta sa doktoratom. Asistenti i asistenti sa doktoratom ne učestvuju u glasanju za izbor u nastavnička zvanja.

Pri raspravljanju i odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, u radu Veća i njegovim stručnim telima učestvuju predstavnici studenata, koje delegira Studenski parlament.  Kada se raspravlja i odlučuje navedenim pitanjima, predstavnici studenata čine 20% članova Veća, odnosno 20% članova stručnih tela koje formira Veće.

Većem predsedava direktor Škole ili lice koje direktor Škole ovlasti. Način rada i odlučivanja Nastavno-stručnog veća uređuje se Statutom Škole i Poslovnikom o radu Nastavno-stručnog veća.

Veće donosi svoje odluke većinom glasova ukupnog broja članova koji prisustvuju sednici Veća, ukoliko Statutom ili Poslovnikom nije drugačije određeno. Kvorum za održavanje sednice Veća postoji ukoliko sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Veća.

Veće, po potrebi, može formirati stručna tela radi razmatranja određenih pitanja o kojima odlučuje Veće.

Nadležnosti Nastavnog veća:

 • utvrđuje predlog Statuta Škole i predloge njegovih izmena i dopuna i prosleđuje ih Savetu Škole na odlučivanje; 
 • dostavlja Savetu Škole mišljenje o kandidatima koji su konkurisali za izbor direktora Škole;
 • predlaže Savetu Škole donošenje odluke o obrazovanju ili ukidanju posebne organizacione jedinice ili posebnog pravnog lica iz člana 4. stavovi 9. i 10. Statuta Škole, predlaže Savetu Škole lica za imenovanje u organe upravljanja, odnosno za predstavnike u organima upravljanja pravnih lica čiji je osnivač Škola;
 • utvrđuje listu užih stručnih oblasti koje se izučavaju u Školi na predlog Radne grupe za akreditaciju;
 • usvaja izmene nastavnih planova postojećih studijskih programa i nastavne planove za nove studijske programe, na predlog Radne grupe za akreditaciju;
 • predlaže Savetu Škole formiranje novih studijskih programa, odnosno broj i naziv studijskih programa za narednu akreditaciju;
 • donosi odluku o ukidanju studijskog programa na predlog direktora Škole ili Saveta Škole;
 • predlaže Savetu Škole finansijski plan Škole, izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, plan korišćenja sredstava za investicije, samostalno ili određivanjem lica, stručne službe ili drugog tela Škole, koji će vršiti formulisanje i predlaganje Savetu Škole donošenje akata nabrojanih u ovoj tački;
 • predlaže direktoru Škole sastav komisije za pisanje referata za izbor u nastavnička zvanja;
 • vrši izbor u zvanja nastavnika i saradnika;
 • vrši analizu kvaliteta nastave, efikasnosti studiranja i napredovanja studenata, prati i vrši reformu studijskih programa;
 • razmatra prigovore i predloge studenata koji se odnose na kvalitet obrazovnog procesa i organizaciju i način izvođenja nastave i izjašnjava se o podnetim prigovorima i predlozima;
 • donosi odluke o priznavanju ispita studentima i utvrđuje broj ESPB bodova po osnovu priznatih ispita;
 • daje saglasnost na teme završnih, specijalističkih i master radova i formira komisije za odbranu završnih, specijalističkih i master radova studenata;
 • utvrđuje programe obrazovanja tokom čitavog života, kratke programe studija i studiranja uz rad;
 • prati i unapređuje nastavni proces, razmatra izveštaje o realizaciji nastave;
 • donosi odluke kojima se regulišu nepredviđene situacije (anomalije) u realizaciji nastavnog procesa, u cilju eliminsanja ili ublaživanja negativnih poslednica takvih anomalija u odnosu na kvalitet nastave;
 • utvrđuje angažovanje nastavnika po predmetima, na predlog Kolegijuma;
 • razmatra i usvaja predloge direktora Škole za odobravanje učešća nastavnika i saradnika na naučnim i stručnim skupovima;
 • utvrđuje listu članova za svaku organizacionu jedinicu studijskog programa, na predlog Kolegijuma;
 • usvaja raspored časova nastave, na predlog direktora Škole ili lica koje direktor Škole odredi;
 • odlučuje o pitanjima u vezi izdavačke delatnosti;
 • razmatra pitanja upisa novih studenata na studije, upisa studenata na višu godinu studija;
 • utvrđuje predlog visine školarine i prosleđuje ga Savetu Škole na usvajanje;
 • donosi Kodeks profesionalne etike;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Škole.

Članovi Nastavnog veća su:

Profesori

 1. dr Aleksandra Grujić, profesor strukovnih studija,
 2. dr Ana Savić, profesor strukovnih studija,
 3. dr Borislav Đorđević, profesor strukovnih studija,
 4. dr Vera Petrović, profesor strukovnih studija, predsednik Nastavnog veća,
 5. dr Vladimir Baltić, profesor strukovnih studija,
 6. dr Goran Dikić, profesor strukovnih studija,
 7. dr Gradimir Vukčević, profesor strukovnih studija,
 8. dr Dragan Novković, profesor strukovnih studija,
 9. dr Dragana Prokin, profesor strukovnih studija,
 10. dr Željko Despotović, profesor strukovnih studija,
 11. dr Živorad Vasić, profesor strukovnih studija,
 12. dr Zoran Ćirović, profesor strukovnih studija,
 13. dr Ivana Vlajić-Naumovska, profesor strukovnih studija,
 14. dr Marina Kecman, profesor strukovnih studija,
 15. dr Milan Mijalković, profesor strukovnih studija,
 16. dr Miroslav Lutovac, profesor strukovnih studija,
 17. dr Perica Štrbac, profesor strukovnih studija,
 18. dr Saša Stojković, profesor strukovnih studija,
 19. dr Svetlana Štrbac-Savić, profesor strukovnih studija,
 20. dr Slavica Marinković, profesor strukovnih studija,
 21. dr Slobodanka Đenić, profesor strukovnih studija,
 22. dr Sonja Krstić, profesor strukovnih studija,
 23. dr Trenkić Branimir, profesor strukovnih studija

Predavači

 1. mr Aleksandar Kajević, predavač,
 2. dr Amela Zeković, predavač,
 3. dr Emilija Kisić, predavač,
 4. dr Ivana Milošević, predavač,
 5. mr Jelena Mitić, predavač,
 6. mr Milija Džekulić, predavač,
 7. dr Milica Jevremović, predavač,
 8. mr Miloš Pejanović, predavač,
 9. dr Nemanja Maček, predavač

Asistenti

 1. Biljana Bojičić, asistent,
 2. Vladimir Cerić, asistent,
 3. Vukman Korać, asistent,
 4. David Petrović, asistent,
 5. Sanja Golubović, asistent,
 6. Slobodan Drašković, asistent,
 7. Marko Milivojčević, asistent,
 8. Milan Ivezić, asistent,
 9. Milan Jović, asistent,
 10. Milutin Nešić, asistent,
 11. Nada Staletić, asistent,
 12. Filip Pantelić, asistent,
 13. Čedomil Višnjić, asistent

Članovi Nastavnog veća po funkciji, bez prava glasanja, su i sekretar Škole Srđan Radisavljević i Zoran Savić, rukovodilac Službe za studentska i nastavna pitanja.

Predstavnici studenata za učešće u radu Nastavnog veća, imenovani od strane Studentskog parlamenta, su:

 1. Vukmirović Gordana,
 2. Drekalović Nenad,
 3. Đajić Filip,
 4. Đorđević Nikola,
 5. Zlatović Teodora,
 6. Zoranović Slobodan,
 7. Ivković Tomislav,
 8. Jović Milenko,
 9. Kosić Tina,
 10. Lakičin Nina,
 11. Mijatović Bojan,
 12. Milovanović Luka,
 13. Mitrović Aleksandar,
 14. Novaković Milica,
 15. Palijan Ivan,
 16. Ranđelović Ana,
 17. Stančić Siniša,
 18. Tošić Tanja

Referati i izveštaji

Referat za izbor u zvanje predavača strukovnih studija za naučnu oblast Elektrotehničko i Računarsko inženjerstvo, uža oblast Audio i video tehnologije, na određeno vreme, na period od pet godina

06.02.2018., 3.36 MB

Referat za izbor u zvanje predavača strukovnih studija za naučnu oblast Elektrotehničko i Računarsko inženjerstvo, uža oblast Računarstvo i Informatika, na određeno vreme, na period od pet godina

06.12.2017., 2.02 MB

Referat za izbor jednog kandidata u zvanje predavač za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Sistemi upravljanja i zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme od pet godina, sa punim radnim vremenom.

06.12.2017., 3.83 MB

Referat za izbor u zvanje predavača za oblast Obrazovno-Umetničko polje Umetnost, uža stručna oblast Dramske i Audio - vizuelne umetnosti, na određeno vreme od 5 godina

27.11.2017., 5.67 MB

Referat za izbor jednog kandidata u zvanje profesor strukovnih studija za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Elektroenergetika i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.

22.11.2017., 6.86 MB

Referat za izbor u zvanje profesora strukovnih studija za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Elektronika i telekomunikacije, sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme (jedan izvršilac)

26.09.2017., 4.98 MB

Referat za izbor jednog kandidata u zvanje predavač za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Računarstvo i informatika i zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme od pet godina, sa punim radnim vremenom.

15.07.2017., 7.31 MB

Referat za izbor u zvanje predavača ili profesora strukovnih studija za obrazovno -naučno polje Prirodno-matematičke nauke, uža stručna oblast matematičke nauke

06.06.2017., 8.92 MB

Referat za izbor jednog kandidata u zvanje profesor strukovnih studija za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Sistemi upravljanja i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

12.04.2017., 4.9 MB

Referat za izbor jednog kandidata u zvanje profesor strukovnih studija za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Računarstvo i informatika i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, sa nepunim radnim vremenom, u obimu od 50% od punog radnog vremena.

12.04.2017., 2.28 MB

Referat za izbor jednog kandidata u zvanje predavač za naučnu oblast Industrijski menadžment i zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme od pet godina, sa punim radnim vremenom

22.08.2016., 6.88 MB

Referat za izbor jednog kandidata u zvanje profesor strukovnih studija za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Audio i video tehnologije i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.

19.07.2016., 5.94 MB

Referat za izbor dva kandidata u zvanje profesor strukovnih studija za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Računarstvo i informatika i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.

15.07.2016., 10.54 MB

Referat za izbor jednog kandidata u zvanje profesor strukovnih studija za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Računarstvo i informatika i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, sa nepunim radnim vremenom, u obimu od 50% od punog radnog vremena.

15.07.2016., 10.87 MB

Referat za izbor u zvanje profesora Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija za oblast dramske i audiovizuelne umetnosti sa nepunim radnim vremenom u obimu od 50% radnog vremena od punog radnog vremena na neodređeno vreme

21.12.2015., 1.54 MB

Referat za izbor u zvanje predavača strukovnih studija za oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, užu stručnu oblast Elektronika i telekomunikacije i zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

21.12.2015., 4.88 MB

Referat za izbor u nastavničko zvanje predavač za oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, užu stručnu oblast Računarstvo i informatika i zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme od 5 (pet) godina sa punim radnim vremenom

17.12.2015., 1.98 MB

Referat za izbor u zvanje profesora Visoke škole strukovnih studija za oblast Elektroenergetike za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

01.06.2015., 11.27 MB

Referat za izbor u zvanje predavača Visoke škole strukovnih studija za oblast Audio i video tehnologije i prijem u radni odnos na određeno vreme od pet godina

11.02.2015., 3.79 MB

Referat za izbor profesora strukovnih studija za oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža naučna oblast Računarstvo i informatika, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa 50% radnog vremena

11.02.2015., 7.68 MB

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099