Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Organizacija i upravljanje

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbeđuju postizanje zadataka i ciljeva visokoškolske ustanove. Škola ima organ upravljanja, organ poslovođenja, stručne organe i Studentski parlament.

Organ upravljanja Škole je Savet. Savet broji ukupno 17 članova. Od toga, 11 članova Saveta su predstavnici Škole, tri člana Saveta su predstavnici studenata i tri člana Saveta su predstavnici osnivača, koje imenuje Vlada Republike Srbije. Predsednik Saveta se bira iz reda članova Savet - predstavnika Škole. Savet radi na sednicama i odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta. 

Organ poslovođenja Škole je direktor. Direktor se bira iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu u Školi sa punim radnim vremenom, a izabrani su na neodređeno vreme. Direktor Škole se bira na tri godine, sa mogućnošću jednog ponovnog uzastopnog izbora. Direktor Škole odgovara za poslovanje, zakonitost rada i ostvarivanje studijskih programa Škole. Delokrug poslova i ovlašćenja Direktora Škole su definisani zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Škole.

Najviši stručni organ Škole je Nastavno-stručno veće. Nadležnosti Nastavno-stručnog veća definisane su zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Škole. Svoje odluke Nastavno-stručno veće donosi većinom glasova ukupnog broja članova Nastavno-stručnog veća koji prisustvuju sednici, izuzev kada je Statutom Škole propisano drugačije.

Studentski parlament je organ Škole uspostavljen radi ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, čija je delatnost definisana zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Škole. Studentski parlament ima 21 člana, čiji mandat traje dve godine.Članovi Studentskog parlamenta se biraju svake druge godine u aprilu mesecu, tajnim i neposrednim glasanjem.Direktor Škole

dr Vera Petrović, profesor

kabinet 006

vera.petrovic@viser.edu.rsPomoćnik direktora za nastavu

dr Saša Stojković, profesor

kabinet 003

sasa.stojkovic@viser.edu.rsPomoćnik direktora za finansije i tehničku podršku

dr Slavica Marinković, profesor

kabinet 205

slavica.marinkovic@viser.edu.rs


Rukovodioci studijskih programa:

  • dr Ivana Milošević, rukovodilac studijskih programa Audio i video tehnologije i Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija;
  • mr Milija Džekulić, rukovodilac studijskih programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima i Mehatronika;
  • dr Slavica Marinković, rukovodilac studijskog programa Elektronika i telekomunikacije (osnovne i specijalističke studije);
  • dr Svetlana Štrbac-Savić, rukovodilac studijskog programa Elektronsko poslovanje;
  • dr Aleksandra Grujić, rukovodilac studijskog programa Ekološki inženjering;
  • dr Svetlana Štrbac-Savić, rukovodilac studijskog programa Informacioni sistemi;
  • dr Aleksandra Grujić, rukovodilac studijskog programa Nove energetske tehnologije (osnovne i specijalističke studije);
  • mr Jelena Mitić, rukovodilac studijskog programa Nove računarske tehnologije (osnovne i specijalističke studije);
  • dr Perica Štrbac, rukovodilac studijskih programa Računarska tehnika i Sigurnost informaciono komunikacionih sistema;
  • dr Miroslav Lutovac, rukovodilac odseka za master studije (studijski programi Elektrotehničko inženjerstvo, Multimedijalno inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo).


© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099