Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Savet

Savet je organ upravljanja Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija. Delokrug rada Saveta Škole utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Škole. Način rada i odlučivanja, kao i način održavanja sednica Saveta, utvrđen je Statutom Škole i Poslovnikom o radu Saveta.

Savet broji sedamnaest članova. Jedanaest članova Saveta su predstavnici zaposlenih u Školi, tri člana Saveta su predstavnici studenata i tri člana Saveta su predstavnici osnivača. Predstavnici zaposlenih u Savetu se biraju tajnim glasanjem. Nastavnici biraju devet članova Saveta iz reda nastavnika, jednog člana Saveta biraju saradnici i laboranti iz svoje strukture, a jednog člana Saveta biraju ostali stalno zaposleni radnici Škole iz svoje strukture. Studentski parlament imenuje tri člana Saveta - predstavnike studenata.

Mandat članova Saveta traje tri godine, izuzev mandata članova Saveta – predstavnika studenata, čiji mandat traje jednu godinu. Početak mandata Saveta se računa od dana održavanja konstitutivne sednice Saveta koja se zakazuje i održava u roku koji ne može biti duži od petnaest dana, računajući od dana isteka mandata prethodnog saziva Saveta.

Delokrug rada Saveta Škole je utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju i ovim Statutom i to:

 • usvaja Statut Škole na predlog Nastavno-stručnog veća. Savet Škole formira Komisiju za izradu nacrta Statuta koja priprema nacrt Statuta i nacrt prosleđuje Nastavno-stručnom veću. Nastavno-stručno veće usvaja konačan predlog Statuta i prosleđuje ga Savetu Škole na odlučivanje;
 • usvaja izmene i dopune Statuta Škole, na predlog predlagača ovlašćenih Statutom Škole;
 • bira i razrešava direktora Škole, u skladu sa Zakonom i Statutom Škole;
 • bira i razrešava predsednika Saveta i njegovog zamenika;
 • odlučuje po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih odluka direktora Škole;
 • daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava i usvaja finansijski plan;
 • usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun;
 • usvaja plan korišćenja sredstava za investicije;
 • razmatra i usvaja izveštaje popisnih komisija o sprovedenom redovnom i vanrednom popisu imovine i obaveza Škole;
 • daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Škole;
 • donosi odluku o broju i nazivu studijskih programa za narednu akreditaciju;
 • predlaže Nastavno-stručnom veću donošenje odluke o ukidanju studijskog programa;
 • donosi strategiju obezbeđenja kvaliteta;
 • donosi odluku o visini školarine;
 • donosi odluku o kriterijumima za dodelu stipendija i drugih finansijskih olakšica studentima;
 • podnosi osnivaču Škole izveštaj o poslovanju, najmanje jedanput godišnje;
 • donosi Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata;
 • vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Škole;
 • donosi odluku o obrazovanju ili izmeni osnovnih organizacionih jedinica Škole;
 • donosi odluku o obrazovanju ili ukidanju posebne organizacione jedinice ili posebnog pravnog lica iz člana 4. stavovi 9. i 10. Statuta Škole, imenuje organe upravljanja, odnosno predstavnike u organima upravljanja pravnih lica čiji je osnivač Škola, i obavlja druge poslove u vezi sa osnivačkim, odnosno upravljačkim pravima u tim pravnim licima, u skladu sa zakonom;
 • donosi Poslovnik o radu Saveta, kojim bliže uređuje rukovođenje i način rada Saveta Škole;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Škole.

Članovi Saveta Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, čiji je mandat otpočeo od 27.02.2017. godine, su:

 1. Dr Svetlana Štrbac-Savić, profesor strukovnih studija - predsednik Saveta;
 2. Mr Milija Džekulić, predavač - zamenik predsednika Saveta;
 3. Dr Dragana Prokin, profesor strukovnih studija;
 4. Dr Ivana Vlajić Naumovska, profesor strukovnih studija;
 5. Dr Aleksandra Grujić, profesor strukovnih studija;
 6. Dr Slobodanka Đenić, profesor strukovnih studija;
 7. Mr Jelena Mitić, predavač;
 8. Dr Perica Štrbac, profesor strukovnih studija;
 9. Mr Aleksandar Kajević, predavač;
 10. Marijana Pantović, dipl. ekonomista - šef Službe računovodstva;
 11. Dalibor Vukić, spec. struk. inž. - saradnik.
 12. Nenad Drekalović – student;
 13. Siniša Stančić – student;
 14. Nina Lakičin – student

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099