Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Usklađivanje stručnih naziva

Usklađivanje stečenog stručnog naziva podrazumeva proces koji studentima koji su diplomirali po nastavnim planovima i programima Više elektrotehničke škole omogućava da, pod propisanim uslovima, steknu diplomu visoke škole strukovnih studija, odnosno Bachelor diplomu. Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija vrši usklađivanje stečenih stručnih naziva diplomiranih studenata, koji su stručni naziv stekli po nastavnim planovima i programima Više elektrotehničke škole. 

Uslovi za usklađivanje stručnih naziva stečenih po Nastavnim planovima i programima Više elektrotehničke škole su sledeći:

 • diplomirani studenti koji su studije na Višoj elektrotehničkoj školi završili u trogodišnjem trajanju, za ostvarivanje prava na diplomu Visoke škole potrebno je da ostvare ukupno 12 ESPB bodova,  i to da polože Stručnu praksu ili jedan ispit (ukoliko već imaju položenu Stručnu praksu tokom studija na Višoj školi) i da odbrane novi završni rad;
 • diplomirani studenti koji su studije na Višoj elektrotehničkoj školi završili u dvoipogodišnjem trajanju, za ostvarivanje prava na diplomu Visoke škole potrebno je da ostvare ukupno 30 ESPB bodova, i to da polože Stručnu praksu ili jedan ispit (ukoliko već imaju položenu Stručnu praksu tokom studija na Višoj školi), dva ispita sa liste izbornih predmeta i da odbrane novi završni rad;
 • diplomirani studenti koji su studije na Višoj elektrotehničkoj školi završili u dvogodišnjem trajanju, za ostvarivanje prava na diplomu Visoke škole potrebno je da ostvare ukupno još 60 ESPB bodova.

Prilikom upisa na studije za usklađivanje stručnog naziva, kandidati podnose:

 • diplomu i kopiju diplome, 
 • indeks (sa hologramskom nalepnicom),
 • dva obrasca ŠV -20
 • dve istovetne fotografije 3.5h4.5 cm za indeks
 • uverenje o položenim ispitima
 • izbornu listu predmeta
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • dokaz o uplati školarine.

Troškovi na studijama za usklađivanje stručnog naziva iznose:

 • 5.000,00 dinara troškovi upisa i
 • na ime školarine se plaća nadoknada koja po jednom ESPB bodu iznosi 2.083,00 dinara.

Školarinu je moguće uplatiti u tri jednake rate. Iznos prve rate je najmanje 12.500,00 dinara.

Kandidati biraju predmete sa izborne liste predmeta svog, odnosno odgovarajućeg aktuelnog studijskog programa, i to iz reda predmeta koje nisu ranije položili. 

U ovom delu možete da preuzmete obrasce za usklađivanje stečenih stručnih naziva diplomiranih studenata koji su stručni naziv stekli po Nastavnim planovima i programima Više elektrotehničke škole. Obrasce štampati dvostrano.

Automatika i sistemi upravaljanja vozilima

Elektronika i telekomunikacije

Nove energetske tehnologije

Nove energetske tehnologije (usaglašavanje sa drugim SP)

Nove energetske tehnologije (sa SP MET)

Računarska tehnika

Audio i video tehnologije

Nove računarske tehnologije

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje (sa SP MET)

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099