Висока школа
електротехнике и рачунарства
струковних студија

УПИС 2018

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Упис 2018 - Мастер струковне студиje

У школској 2018/2019. години Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду уписује студенте на струковне студије другог степена - мастер струковне студије, на акредитоване студијске програме:

 1. Електротехничко инжењерство
 2. Мултимедијално инжењерство
 3. Рачунарско инжењерство

Важни датуми

 • Пријава на Конкурс: од 28. јуна 2018. године до 06. јула 2018. године

 • Прелиминарна ранг листа на основу опште просечне оцене остварене на претходним нивоима студија: 09. јула 2018. до 12:00 часова.

 • Приговори на привремену ранг листу: 09. и 10. јула 2018. од 10:00 до 15:00 часова.

 • Решења по поднетим приговорима и евентуалним жалбама на првостепене одлуке по поднетим приговорима: 10. јула 2018. године до 17:00 часова. 

 • Објављивање коначне ранг листе: 10. јула 2018. године до 18:00 часова.

 • Упис примљених кандидата: 11., 12. и 13. јула 2018. године

Документа потребна за упис на мастер струковне студије

 • Кандидати који су завршили основне струковне студије на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија могу поднети копију дипломе или уверења о дипломирању (фотокопија не мора бити оверена); 
 • Кандидати који су завршили студије на другим високошколским установама подносе оригиналну диплому о завршеном одговарајућем степену студија или оверене фотокопије ових докумената
 • Кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су завршили први степен студија на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа подносе и документа наведена у одељку I, тачка 4. Конкурса за упис на мастер студије.
 • два обрасца ШВ - 20 за шк. 2018/19. годину
 • индекс
 • две истоветне фотографије за индекс и досије (3,5x4,5 cm)
 • доказ о уплати прве рате школарине на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39.
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099