Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Živorad Vasić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Kadrovski [1978-1980]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, FON, Organizacija razvoja [1991-1994]
  • Doktorske studije: Univerzitet u  Novom Sadu, TF Zrenjanin Menadžment , 2006  []

Biografija

Rođen 1956. u Kličevcu, SO Požarevac. Osnovnu školu završio u Požarevcu, a srednju mašinsku tehničku u Kostolcu. Školske 974/75 upisao Višu elektrometalsku školu na kojoj je diplomirao 11.1.1977, na nastavnom smeru. Po dolasku sa odsluženja vojnog roka, škloske 1978/79, upisuje se na treću godinu FON-a, na kome je diplomirao 1980, sa temom "Izrada srednjoročnog plana razvoja 1980-1985 IM ILR-Železnik. Na istom Fakultetu, 1994. godine završio je magistarske studije, (smer organizacija razvoja), odbranivši magistarski rad pod nazivom "Sistem upravljanja realizacijom izgradnje investicionih objekata", a doktorirao je na Univerzitetu u Novom Sadu, (Tenički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu), odbranivši tezu pod nazivom, Sistem upravljanja realizacijom investicionih projekata u funkciji promena. 

Nakon diplomiranja na FON-u, tokom 1981 i 1982 zaposlio se u RO \"Balkanija\" RZ ZS.U periodu od 1982. do 1986. godine radi kao asistent u Višoj elektrometalskoj školi, Beograd (ssadašnja Visoka škola elektrotehnike i računarstva)  na predmetu Organizacija, planiranje, priprema i merenje rada. Na mestu Šefa studentske službe Više elektrotehničke škole radi od 1994. godine do 2001.godine. Od školske 1999/2000. godine izabran je u zvanje predavača na predmetu Osnovi menadžmenta, na smeru Menadžment u elektriotehnici., Tokom školske 2005/06 godine, izabran je u zvanje profesora Više elektrotehničke škole za predmete Osnovi menadžmenta, Upravljanje proizvodnjom, Upravljanje projektima i investicijama i za predmet Strateški menadžment. Od školske 2007/08 godine radi kao profesor Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, za oblast Menadžment, gde je pored navedenih predmeta realizovao nastavu i vežbe iz predmeta Upravljanje proizvodnjom i uslugama, kao i iz predmeta Operativni menadžment, na osnovnim studijama, a Marketing istraživanja na specijalističkim studijama.

Profesionalne aktivnosti

U periodu od:

1989-1990 Osnovao Agenciju za trgovinu i promet prehrambenim proizvoda \"Trgopromet\"

1990 do 2003, Osnovao mešovito preduzeća (Austrijsko-Jugoslovenskog kapitala, sa 50% vlasništva) \"DIGIKARD\" za proizvodnju i promet plastičnih (bankarskih platnih i drugih magnetnih, čip i optičkih kartica), kao i ugradnju sefova i trezora,

2001 do 2007 Rukovodilac smera Menadžment u elektrotehnici na Višoj elektrotehničkoj školi

2007 do 2012 Rukovodilac studijskog programa Nove energetske tehnologije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu.

2012 do 2014 Pomoćnik direktora za nastavu na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu.


Reference

PhD Živorad Vasić slika

PhD Živorad Vasić

Kabinet: 503

Elektronska pošta: zivorad.vasic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 12-14
  • Petak: 11-13
Predmeti