Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Beograd

Upis godine

Zakonom o visokom obrazovanju je propisano da studentu prestaje status studenta, između ostalog, u slučaju neupisivanja školske godine. Shodno tome, svaki studenti je na početku školske godine u obavezi da reguliše status studenta za narednu školsku godinu, odnosno da izvrši upis ili obnovu odgovarajuće godine studija. Upis i obnova godine se vrše, po pravilu, u oktobru mesecu.

Student koji ne reguliše status za narednu školsku godinu gubi status studenta i prava koja mu po tom osnovu pripadaju. Obaveza regulisanja statusa za narednu školsku godinu odnosi se na sve studente upisane na studijske programe koji se realizuju u školi, kako na osnovnim, tako i na specijalističkim i master strukovnim studijama. Ova obaveza se odnosi i na studente koji su položili sve ispite predviđene nastavnim planom, a kojima je do završetka upisanog stepena studija preostala samo odbrana Završnog rada.

Student koji se finansira iz budžeta, prilikom upisa u odgovarajuću godinu studija, popunjavanjem odgovarajuće izborne liste opredeljuje se za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 60 ESPB bodova iz godine studija koju upisuje, osim ako mu je do kraja studijskog programa ostalo manje od 60 ESPB bodova. Student koji se sam finansira, prilikom upisa u odgovarajuću godinu studija, popunjavanjem odgovarajuće izborne liste, opredeljuje se, u skladu sa studijskom programom, za onoliko predmeta koliko je potrebno da ostvari najmanje 37 ESPB bodova, osim ako mu je do kraja studijskog programa ostalo manje od 37 ESPB bodova. 

Osnovne studije 

Uslovi za upis više godine na osnovnim strukovnim studijama regulisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o osnovnim strukovnim studijama.

Da bi se upisao u drugu godinu studija, student mora ostvariti najmanje 37 ESPB bodova iz prve godine studija.

Da bi se upisao u treću godinu studija, student mora ostvariti 60 ESPB bodova iz prve godine studija i najmanje 37 ESPB bodova iz druge godine studija.

Student koji nije ispunio navedeni uslov, odnosno koji nije ostvario minimalni propisani broj ESPB bodova potrebnih za upis više godine studija, ponovo upisuje prvu, odnosno drugu godinu studija. Student koji je već upisan u treću godinu studija, a koji ne završi osnovne strukovne studije do kraja školske godine u kojoj je pohađao treću godinu studija (odnosno koji ne položi sve ispite čije je polaganje neophodno za uspešan završetak studija prema nastavnom planu odgovarajućeg studijskog programa, uključujući i Završni rad), ponovo upisuje treću godinu, odnosno sve nepoložene ispite koje treba da položi da bi uspešno završio osnovne strukovne studije.

Prilikom upisa u narednu školsku godinu vrši se rangiranje studenata za upis u odgovarajuću godinu studija, kako bi se odredio status studenta u narednoj školskoj godini, odnosno da li će se student finansirati iz budžeta ili će se sam finansirati.

Student koji u tekućoj školskoj godini ostvari Zakonom propisani minimalni broj ESPB bodova i koji se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije, u skladu sa Zakonom i odobrenim budžetskim kvotama po svakom od postojećih studijskih programa, finansiraju iz budžeta, ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta. Student koji ne ostvari pravo na finansiranje iz budžeta, u narednoj školskoj godini nastavlja studije u statusu studenta koji se sam finansira.

Kriterijumi za rangiranje studenata za upis u narednu školsku godinu u statusu studenta čije će se školovanje finansirati iz budžeta utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o osnovnim strukovnim studijama, tako da se rangiranje vrši polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova, ukupnih godina studiranja i postignutog uspeha u savlađivanju studijskog programa.

Rangiranje studenata za upis u drugu godinu studija u statusu studenta čije se školovanje finansira iz budžeta vrši se na osnovu broja ESPB bodova ostvarenih polaganjem ispita u Školi u prethodnoj školskoj godini (ESPB bodovi stečeni priznavanjem ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi se ne uračunavaju prilikom rangiranja), ukupnih godina studiranja i uspeha postignutog prilikom savladavanja studijskog programa (prosečna ocena).

Rangiranje studenata za upis u treću godinu studija u statusu studenta čije se školovanje finansira iz budžeta vrši se na osnovu ukupnog broja ostvarenih ESPB bodova, ukupnih godina studiranja i uspeha postignutog prilikom savladavanja studijskog programa (prosečna ocena). Prilikom rangiranja za upis u treću godinu studija u statusu studenta čije se školovanje finansira iz budžeta, studentu kome su priznati ispiti položeni na drugoj visokoškolskoj ustanovi uračunavaju se ESPB bodovi ostvareni priznavanjem i polaganjem ispita sa prve godine studija i samo ESPB bodovi ostvareni polaganjem ispita u Školi na drugoj godini studija.

Studenti sa invaliditetom i studenti koji su upisani na studije primenom programa afirmativnih mera, zadržavaju pravo da se u narednoj školskoj godini finansiraju iz budžeta ako u tekućoj školskoj godini ostvare 36 ESPB bodova.

Specijalističke studije 

Kako specijalističke strukovne studije traju jednu godinu i kako na tim studijama ne postoje odobrena budžetska mesta, student specijalističkih strukovnih studija dužan je da obanvlja upis u narednu školsku godinu ukoliko specijalističke studije ne završi u toku jedne školke godine. Ukoliko ne obnovi upis u narednu školsku godinu, bez obzira na to da li mu je do završetka specijalističkih studija preostalo da položi još jedan ili više ispita ili samo da odbrani specijalistički rad, student specijalističkih strukovnih studija će izgubiti status studenta, shodno Zakonu o visokom obrazovanju (dakle i studenti kojima je do završetka specijalističkih studija preostalo samo da odbrane specijalistički rad dužni su da izvrše upis u narednu školsku godinu).

Master studije 

Za upis u drugu godinu master strukovnih studija, potrebno je da student ostvari najmanje 37 ESPB bodova sa prve godine master strukovnih studija. Student koji ne ispuni taj uslov, ponovo upisuje prvu godinu master strukovnih studija. Pošto na master strukovnim studijama ne postoje odobrena budžetska mesta, ne vrši se nikakvo rangiranje za upis u drugu godinu master strukovnih studija.

Student koji je upisao drugu godinu master strukovnih studija, a koji ne završi master studije u tekućoj školskoj godini, dužan je da u narednoj školskoj godini ponovo upiše drugu godinu master studija, a ukoliko ovaj student ne obnovi upis u narednu školsku godinu (ukoliko ne upiše ponovo drugu godinu master studija), bez obzira na to da li mu je do završetka master studija preostalo da položi još jedan ili više ispita ili samo da odbrani master rad, izgubiće status studenta, shodno Zakonu o visokom obrazovanju (dakle i studenti kojima je do završetka master studija preostalo samo da odbrane master rad dužni su da izvrše upis u narednu školsku godinu).

© 2018 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vojvode Stepe 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099