Висока школа
електротехнике и рачунарства
струковних студија

УПИС 2018

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Упис 2018 -Основне струковне студије

Објављен је Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија у школској 2018/2019. години за СЕПТЕМБАРСКИ УПИСНИ РОК. Текст конкурса можете преузети на овом линку. У септембарском уписном року се за упис на основне струковне студије могу пријавити и кандидати који су завршили трогодишњу средњу школу (сходно мишљењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 29.06.2018. године).

Детаљне информације о преосталим слободним местима, условима, процедури и документима потребним за конкурисање и упис на основне струковне студије у септембарском уписном року можете пронаћи у Конкурсу за упис студената у прву годину основних струковних студија.


Важни датуми за септембарски уписни рок

 • Подношење пријава на Конкурс –  од 31. августа, 03. и 04. септембра 2018. године, од 09 до 17 часова.
  Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита -  04. септембра 2018. године до 18 часова.
 • Пријемни испит – 05. септембра 2018. године у 10 часова.
 • Прелиминарна ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту –  05. септембра 2018. године до 13 часова.
 • Подношење приговора Комисији за упис на Прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - 05. септембра 2018. године од 13 до 14 часова. Приговори се подносе у писаној форми, непосредно, на прописаном обрасцу који се може преузети у скриптарници школе, уз доказ о уплати 1.000,00 (једне хиљаде) динара на име депозита за поступање по приговору, а у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39 уз позив на број 22 – 18.  Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора.
  Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети супротно описаној процедури (нпр. поштом или е-поштом) или без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним или непотпуним и неће бити разматрани.
 • Подношење жалби директору Школе против решења Комисије за упис - 05. септембра 2018. године од 14 до 14:30 часова. Решење директора школе по жалби против решења комисије за упис је коначно.
 • Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту (под именима и презименима кандидата) -  05. септембра 2018. године до 15 часова.
 • Подношење приговора на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту –  05. септембра 2018. године од 15 до 16 часова. Кандидат може поднети приговор на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту само и искључиво ако се подаци садржани у тој ранг листи који се односе на тог кандидата и који се тичу броја бодова које је тај кандидат остварио по основу успеха у средњој школи, односно успеха постигнутог на пријемном испиту, разликују од података садржаних у раније објављеној Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама).
  Сматраће се недопуштеним и биће одбачени сви други приговори, односно приговори поднети у овој фази из било ког другог разлога, осим из разлога разликовања података садржаних у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту од података садржаних у раније објављеној Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама).
  Неће се сматрати дозвољеним основом за приговор на Прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту разлика између података садржаних у тој ранг листи и Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама), ако је та разлика настала као последица прихватања приговора кандидата раније поднетог на Прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама) који је усвојен од стране Комисије за упис, односно директора школе.
  Приговори се подносе у писаној форми, непосредно, на прописаном обрасцу који се може преузети у скриптарници школе, уз доказ о уплати 1.000,00 (једне хиљаде) динара на име депозита за поступање по приговору, у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39 уз позив на број 22 – 18.  Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети супротно описаној процедури (нпр. поштом или е-поштом) или без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним или непотпуним и неће бити разматрани.
 • Објављивање Коначне ранг листе –  05. септембра 2018. године до 17 часова.
 • Упис примљених кандидата – од 06. септембра 2018. године до 11. септембра 2018. године.

Документа потребна за пријаву на конкурс 

 1. пријавни лист (налази се у скриптарници Школе),
 2. оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе на увид и неоверене фотокопије истих,
 3. оригиналну диплому средње школе на увид и неоверену фотокопију, односно, уколико су полагали матурски или завршни испит, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту на увид и неоверену фотокопију истих,
 4. извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију истог (извод из матичне књиге рођених није обавезан уколико кандидат, који је држављанин Републике Србије, жели да овласти Школу да службеним путем прибави податке из тог извода)*,
 5. доказ о уплати на име накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39, са позивом на број 22 - 18 (примерак уплатнице налази се у скриптарници Школе).

Напомене везане за документа:

 • * Кандидат има право да се, попуњавањем одговарајуће изјаве, определи да сам прибави документе који садрже податке о којима се води службена евиденција, а који се прилажу приликом пријаве на конкурс, односно уписа (извод из матичне књиге рођених), или да Школу овласти да те податке прибави службеним путем. Ако се кандидат који је држављанин Републике Србије определи да за то овласти Школу, Школа ће самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција, а који су потребни за упис (извод из матичне књиге рођених) и у том случају кандидат не мора доносити извод из матичне књиге рођених прилоком конкурисања и уписа. Кандидат који је држављанин Републике Србије, а који не жели да овласти Школу да самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција, као и кандидат у погледу кога Школа нема могућности да самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција, мора донети извод из матичне књиге рођених приликом уписа. 
 • Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко (редовне или електронске) поште или на други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете. 
 • Школа задржава право да од кандидата који се пријаве на Конкурс захтева додатна документа (листу положених испита, наставне планове, опис положених предмета и слично), уколико је то неопходно ради утврђивања испуњености услова или постојања могућности за упис и евентуалних додатних услова које кандидат мора да испуни да би се могао уписати на мастер струковне студије у Школи. 
 • Неоверене фотокопије докумената се не враћају кандидату.

Услови уписа

На основне струковне студије могу се уписати:

 • кандидати, држављани Републике Србије, који су у Републици Србији завршили средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању и који остваре одговарајући број бодова потребан за упис; 
 • држављани Републике Србије који средњу (или одговарајућу) школу у школској 2017/2018. години заврше у иностранству, односно који по страном акредитованом наставном плану и програму заврше средњу школу у Републици Србији, могу да се упишу на основне струковне студије под условом да им се призна (нострификује) страна средњошколска исправа (диплома) и под условом да остваре одговарајући број бодова потребан за упис. 
 • припадници српске националне мањине из суседних земаља могу да се упишу на основне струковне студије под истим условима као и држављани Републике Србије, ако им се призна (нострификује) страна средњошколска исправа (диплома), као и под условом да остваре одговарајући број бодова потребан за упис. Кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују документа. 
 • страни држављани се могу уписати на основне струковне студије искључиво у статусу самофинансирајућег студента (ако другачије није одређено међудржавним споразумом), а под истим условима као држављани Републике Србије (полажу пријемни испит). 
Детаљни услови за упис на студије одређени су Конкурсом за упис.
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099