Висока школа
електротехнике и рачунарства
струковних студија

УПИС 2018

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Упис 2018 -Основне струковне студије

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, у школској 2018/2019. години, уписује студенте на прву годину основних струковних студија на осам студијских програма:

 1. Аудио и видео технологије
 2. Аутоматика и системи управљања возилима
 3. Електроника и телекомуникације
 4. Еколошки инжењеринг
 5. Информациони системи
 6. Нове енергетске технологије
 7. Нове рачунарске технологије
 8. Рачунарска техника

Важни датуми

 • Подношење пријава на Конкурс : од 20. јуна 2018. до 25. јуна 2018.

 • Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита: 27. јуна 2018.  до 17.00 часова.

 • Пријемни испит:  29. јуна 2018. године, у 10 часова, према распореду полагања кoји ће бити накнадно објављен.

 • Прелиминарна ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама – 30. јуна 2018. године, до 18.00 часова.

 • Подношење приговора Комисији за упис на прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи и/или прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту: 02. јула и 03. јула 2018. од 10.00 до 16.00 часова
  Приговори се подносе у писаној форми, непосредно, на прописаном обрасцу који се може преузети у скриптарници школе, уз доказ о уплати утврђеног новчаног износа на име депозита за поступање по приговору, у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39 уз позив на број 22 –18. Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети супротно описаној процедури (нпр. поштом или е-поштом) или без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним или непотпуним и неће бити разматрани.

 • Објављивање решења Комисије за упис по поднетим приговорима 03. јула 2018. године, до 18.00 часова.

 • Подношење жалби директору Школе против решења Комисије за упис по поднетим приговорима: 04. јула.2018. године од 10.00 до 15.00 часова. Решења директора Школе по жалби поднетој против решења Комисије за упис је коначно.

 • Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту (под именима и презименима кандидата) – 05.  јула 2018. године до 17.00 часаова.

 • Подношење приговора на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту:  06. јула 2018. године од 10.00 до 16.00 часова.
  Кандидат може поднети приговор на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту само и искључиво ако се подаци садржани у тој ранг листи који се односе на тог кандидата и који се тичу броја бодова које је тај кандидат остварио по основу успеха у средњој школи, односно успеха постигнутог на пријемном испиту, разликују од података садржаних у раније објављеној Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама). 

 • Објављивање Коначне ранг листе: 06. јула 2018. године до 18.00 часова.

 • Упис примљених кандидата:  09. ,10. и 11.  јула 2018. године.

Документа потребна за пријаву на конкурс 

 1. пријавни лист (налази се у скриптарници Школе),
 2. оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе на увид и неоверене фотокопије истих,
 3. оригиналну диплому средње школе на увид и неоверену фотокопију, односно, уколико су полагали матурски или завршни испит, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту на увид и неоверену фотокопију истих,
 4. извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију,
 5. доказ о уплати на име накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39, са позивом на број 22 - 18 (примерак уплатнице налази се у скриптарници Школе).

Услови уписа

На основне струковне студије могу се уписати:
 • кандидати, држављани Републике Србије, који су у Републици Србији завршили средњу школу и који остваре одговарајући број бодова на пријемном испиту; 
 • држављани Републике Србије који средњу (или одговарајућу) школу у школској 2017/2018. години заврше у иностранству, односно који по страном наставном плану и програму заврше средњу школу у Републици Србији, могу да се упишу на основне струковне студије, под условом да им се призна (нострификује) страна средњошколска исправа и да остваре одговарајући број бодова на пријемном испиту. 
 • припадници српске националне мањине из суседних земаља могу да се упишу на основне струковне студије под истим условима као и држављани Републике Србије, уколико су им нострификована средњошколска документа. Кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују документа. 
 • страни држављани се могу уписати на основне струковне студије искључиво у статусу самофинансирајућег студента (ако другачије није одређено међудржавним споразумом), а под истим условима као држављани Републике Србије (полажу пријемни испит). 
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099