Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Еколошки инжењеринг

Студијски програм Еколошки инжењеринг има за циљ да оспособи  студенте за обављање послова који се односе на управљање отпадом, одрживи развој, мониторинг и заштиту животне средине коришћењем нових технологија.

Циљеви студијског програма Еколошки инжењеринг су:

 • да студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области праћења стања и заштите животне средине, одрживог технолошког и економског развоја друштва, енергетске ефикасности и еколошког добијања и рационалне потрошње енергије, управљања токовима отпада, могућности његовог коришћења и начинима безбедног одлагања; начинима превенције и смањења штетних утицаја различитих привредних грана на животну средину;
 • да се оспособи стручан кадар који ће бити носилац доношења, примене и контроле спровођења нормативних аката којима је одређена област заштите животне средине;
 • да се студенти оспособе за тимски рад на пословима заштите животне средине.

Савладавањем студијског програма Еколошки инжењеринг студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да примeни нaчeлa заштите животне средине;
 • да пoзнaје свojствa рaзличитих врстa oтпaдних мaтeриja;
 • да примeни нaциoнaлну и Eврoпску правну рeгулaтиву;
 • да прикупи и тумaчи пoдaткe дoбиjeнe у прoцeсимa вeзaним зa заштиту животне средине;
 • да прeдлaже мeрe зa пoбoљшaњe пoступaкa вeзaних зa заштиту животне средине;
 • да кoристи свoje знaњe у oблaсти еколошког инжењерства нa прoфeсиoнaлaн нaчин;
 • да учeствуjе у мултидисциплинaрним прojeктимa, у области еколошког инжењерства.
 • Стручни назив
 • Након завршених основних струковних студија Еколошки инжењеринг, студенти стичу звање струковни инжењер заштите животне средине.

Руководилац студијског програма

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Милан Ивезић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: milan.ivezic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
101007
7
обавезан
1
101507
4
изборни
1
100307
7
обавезан
1
100117
4
изборни
1
170307
6
изборни
1
101207
6
изборни
1
101307
6
изборни
2
180117
6
изборни
2
170107
6
изборни
2
140107
6
изборни
2
170807
6
изборни
3
180217
6
изборни
3
181117
6
изборни
3
100507
6
изборни
4
140707
6
изборни
4
150407
6
изборни
5
СП
4
обавезан
5
172107
6
изборни
5
ЗР
8
обавезан
6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099