Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Сензори и актуатори Шифра: 140307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да се студенти упознају са принципима рада, специфичним конструкцијама и методама испитивања најзаступљенијих сензора и актуатора у савременим возилима.
Исход: По положеном испиту студенти ће бити оспособљени да изврше правилну проверу исправности сензора и актуатора на савременим возилима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Сензори на возилима (основни термини, подела, криве излазних сигнала сензора, степени интеграције, перспективе развоја). Конструкција, принцип рада, дијагностичка комуникациона и осцилоскопска мерења, грешке и последице по рад електронских система на возилу:
 2. Сензори температуре.
 3. Сензори позиције.
 4. Сензори броја обртаја и брзине.
 5. Сензори убрзања и вибрација.
 6. Сензори притиска.
 7. Сензори силе/момента.
 8. Сензори протока.
 9. Сензори концентрације гаса (Ламбда сонде).
 10. Специфични оптоелектронски сензори (сензори кише, сензори за детекцију објеката, сензори запрљаности фарова).
 11. Актуатори на возилима (основни појмови, подела, примена и перспективе развоја).
 12. Релеј и електромагнетни вентили.
 13. Бризгачи на ото моторима.
 14. Бризгачи на дизел моторима.
 15. Индукциони калем.
Практична настава:
 1. Изводи се у лабораторији на савременим возилима уз коришћење напредних комуникационих и дијагностичких уређаја. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из сензора и актуатора на возилима, према конципираним задацима у Приручнику.
Литература
 1. Матијевић В., Матијевић Д., Сензори и актуатори – приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд 2016.
 2. BOSCH: Automotivesensors, Robert Bosch GmbH, 2002.
 3. BOSCH: Automotive electrics/Automotive electronics, Fifth Edition,Robert Bosch GmbH, 2007.
 4. BOSCH: Automotive Handbook, Eighth Edition,Robert Bosch GmbH, 2011.
 5. М. Поповић, Сензори и мерења, 3. издање, ВЕТШ, Београд, 2000.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099