Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Aleksandar Grkić

Obrazovanje

  • Doktorske studije: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, motorna vozila 2015, []
  • Magistarske studije: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, motorna vozila 2008, []
  • Osnovne akademske studije: Vojnotehnička akademija u Beogradu, motori i motorna vozila 1992-1997, []

Biografija

Dr Aleksandar R. Grkić je rođen u Ćupriji, 2. jula 1973. godine. Osnovnu školu je završio u Ćupriji. Srednju vojnu školu kopnene vojske završio je 1992. godine u Beogradu. Na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu diplomirao je na smeru motori i motorna vozila 1997. godine. 

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio je 2008. godine. magistarsku tezu pod nazivom: „Simulacija rada planetarnog menjačkog prenosnika pri promeni stepena prenosa bez prekida toka snage“, rađenu pod mentorstvom profesora dr Čedomira Duboke, 

Doktorsku  disertaciju pod nazivom „Energetski potencijal frikcione kočnice“ rađenu pod mentorstvom profesora dr Čedomira Duboke, odbranio je  2015. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2019. godine stalno je zaposlen u AMSS - Centar za motorna vozila i u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu.

Od 2005. do 2019. godine radio je u Vojnoj akademiji u Beogradu na katedri Vojnomašinskog inženjerstva. Najpre u zvanju asistenta i kasnije u zvanju docenta realizovao je nastavu iz predmeta Ispitivanje motora i vozila, Računarski alati, Osnovi konstrukcije motora i vozila i Tehnička dijagnostika.

Od 1997. do 2005. godine radio je na poslovima organizacije i realizacije srednjeg remonta motornih vozila u 367. Mornaričkoj pozadinskoj bazi u Kumboru (Crna Gora).

Saradnik je Akreditacionog tela Srbije od 2008. godine gde ima status vodećeg ocenjivača za kontrolna tela i tehničkog ocenjivača za laboratorije za ispitivanje i kontrolna tela. 

Rešenjem Minstarstva pravde imenovan je za sudskog veštaka u oblasti Mašinska tehnika i uža specijalnost – Kočni sistemi motornih i priključnih vozila, sistemi za oslanjanje, za prenos snage, sistemi za upravljanje.

Autor je i koautor više od 25 naučnih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Koautor je jednog udžbenika, jedne skripte i jednog priručnika za laboratorijske vežbe. Autor je jednog tehničkog rešenja i recezent u jednom međunarodnom časopisu.

Član je JUMV, Jugoslovenskog društva za motore i vozila od 1997. godine. 

Reference