Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Етичко хаковање и тестирање пробоја у рачунарске мреже Шифра: 230217 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Упознавање студената са основним концептима етичког хаковања и испитивања пробоја у рачунарске системе и мреже.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да применеодређене технике етичког хаковања и испитивања пробоја у рачунарске системе и мреже. Предмет делимично оспособљава студенте за полагање испита EC-Council ECC 312-50 (Certified Ethical Hacker), ревизије 8 и 9.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у етичко хаковање.
 2. Пописивање и извиђање. Скенирање мрежа и откривање рањивих сервиса.
 3. Друштвени инжењеринг.
 4. Крађа акредитива.
 5. Екслоатација рањивости и стицање приступа систему.
 6. Тројански коњи, црви, вируси, задња врата.
 7. Напади одбијања услуге (DoS) и дистибуираног одбијања услуге (DDoS).
 8. Отимање сесије.
 9. Напади на Web сервере.
 10. Напади на Web апликације и базе података.
 11. Напади на бежичне мреже.
 12. Напади на мобилне платформе.
 13. Заобилажење мрежних баријера и система за детекцију упада.
 14. Извођење испитивања пробоја закључно са писањем извештаја.
Практична настава:
 1. Практична настава прати садржај теоријске наставе и одвија се у рачунарској лабораторије. Студенти изучавају алате који се користе за етичко хаковање и тестирање пробоја у рачунарске системе и мреже у виртуелном окружењу.
Литература
 1. Gabrijela Kolman (2015): "Кодирање слободе: етика и естетика хаковања". Макарт дистрибуција, факултет за медије и комуникацију, Универзитет Сингидуним.
 2. S.-P. Oriyano (2014): "CEHv8 - Certified Ethical Hacker Version 8 Study Guide". John Wiley & Sons.
 3. M. Walker (2014): "CEH™ Certified Ethical Hacker Exam Guide, Second Edition". McGraw-Hill.
 4. "EC-Council: Ethical Hacking and Countermeasures". Званична литература за припрему испита Exam 312-50 Certified Ethical Hacker.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099