Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Slobodanka Đenić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektronika [1984 - 1989]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektronika [1993 - 1995]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet Čačak, Računarska tehnika [2007 - 2011]

Biografija

Lični podaci

Slobodanka Đenić je rođena 1965. godine u Vranjskoj banji. Osnovnu i srednju školu završila je u Boru. Diplomirala je 1989. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na smeru Elektronika. Magistrirala je 1995. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na smeru Elektronika i doktorirala 2011. godine na Tehničkom fakultetu u Čačku Univerziteta u Kragujevcu na razvoju sistema za daljinsko učenje u oblasti programiranja. 
Radna biografija

Slobodanka Đenić je od 1989. godine, od diplome na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu bila zaposlena u institutu “Ivo Lola Ribar” u Beogradu, gde je učestvovala u razvoju mikroprocesorskog hardvera i softvera i razvoju full-custom integrisanih kola. Magistrirala je 1995. godine, odbranom magistarske teze pod naslovom "Primena asic kola u implementaciji regulatora motora sa elektronskom komutacijom" na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od 1995. godine bila je zaposlena u institutu “Mihajlo Pupin“. Od 2002. godine zaposlena je na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu,, danas Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, gde radi na unapređivanju kurseva iz oblasti programiranja. Kao autor objavila je 18 naučnih radova, 3 u časopisima od međunarodnog značaja i 5 radova na među­na­rodnim konferencijama. Autor je štampanih i elektronskih izdanja tri zbirke zadataka, kao i dva elektronska udžbenika i jednog elektronskog priručnika, koji se koriste u nastavi. Istraživanjima iz oblasti primene nastavnih metodologija podržanih internet tehnologijama u razvoju sistema za učenje programskih jezika bavi se od 2005. godine. Od 2009. godine recenzent je u časopisu IEEE Transactions on Education, a od 2010. godine e-član je udruženja IEEE. Od 2011. godine ima sertifikat E-learning tutoring, a od 2014. godine i E-learning Sourse Design E-Learning mreže CARNet. Akademski naziv doktora tehničkih nauka stekla je 2011. godine na Tehničkom fakultetu u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, odbranom doktorske disertacije pod nazivom: „Razvoj i evaluacija hibridnog sistema za učenje viših programskih jezika“.

Profesionalne aktivnosti

Slobodanka Đenić je od 2002. godine bila autor i predavač kurseva na predmetima: Programiranje 1, Programiranje 2 i Uvod u operativne sisteme. Od 2012. godine autor je i profesor kurseva na predmetima: Osnovi programiranja, Programski jezici, Osnovi informacionih tehnologija i Tehnologije za elektronsko učenje, a od 2017. godine i na predmetu Metodika nastave elektrotehnike i računarstva na master programu Računarsko inženjerstvo.

Od početka školske 2012/13. godine obavlja posao koordinatora studijskog programa Nove računarske tehnologije - na daljinu, a u periodu od početka školske 2015/16. do kraja školske 2017/18 godine i posao rukovodioca kompletnog studijskog programa Nove računarske tehnologije. Autor je elektronskih kurseva, udžbenika i priručnika, na gore pomenutim predmetima, na kojima radi kao profesor. 

Reference

PhD Slobodanka Đenić slika

PhD Slobodanka Đenić

Kabinet: 407

Elektronska pošta: slobodanka.djenic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: putem maila
  • Utorak: putem maila
  • Sreda: putem maila
  • Četvrtak: putem maila
  • Petak: putem maila
Predmeti