Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Методика наставе електротехнике и рачунарства Шифра: 317212 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: -
Циљ: Оспособљавање студената за развој, реализацију и евалуацију наставног процеса у области електротехнике и рачунарства, за примену савремених метода и технологија у настави и учењу, као и за усмеравање за целоживотно учење у истој области.
Исход: Студенти су оспособљени да, уз примену савремених метода и технологија, развију савремена окружења за наставу, наставне материјале и наставне активности, воде наставни процес и спроводе евалуацију наставног процеса у области електротехнике и рачунарства.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај предмета).
 2. Појам наставе, наставне стратегије, од традиционалних до савремених, развој и карактеристике.
 3. Основни принципи наставе и учења у области електротехнике и рачунарства.
 4. Савремена методика наставе у области електротехнике и рачунарства.
 5. Развој савремених окружења за наставу, планирање и припрема наставе у овим окружењима.
 6. Администрација, техничка и веб подршка за наставу у савремним окружењима.
 7. Избор и примена савремених технологија и медија у настави електротехнике и рачунарства.
 8. Припрема и развој наставних материјала у области електротехнике и рачунарства.
 9. Вођење наставе у савременим окружењима за учење у области електротехнике и рачунарства.
 10. Планирање и спровођење процеса евалуације наставе у области електротехнике и рачунарства.
 11. Настава у контексту усмеравања целоживотног учења у области електротехнике и рачунарства.
 12. Стручно усавршавање наставника у области електротехнике и рачунарства.
 13. Трендови развоја метода наставе у области електротехнике и рачунарства.
 14. Закључна разматрања, самовредновање.
Практична настава:
 1. Припрема за наставни час из предмета у области електротехнике и рачунарства, у савременом окружењу за наставу и учење.
Литература
 1. Ж. Папић, Б. Алексић, Методика информатике, Факултет техничких наука у Чачку, 2015.
 2. J. Hart, Social Learning Handbook, Pixabay, 2014.
 3. S. Petrina, Advanced Teaching Methods for the Technology Classroom, Inf. Sci. Publishing, London, 2007.
 4. C. Bonk and C. Graham, The Handbook of Blended Learning Global Perspectives, Local Designs, Pfeiffer An Imprint of Wiley, San Francisco, 2006.
 5. M. Вилотијевић, Дидактика 1, Предмет дидактике, Научна књига, Београд, 2000.
 6. M. Вилотијевић, Дидактика 2, Дидактичке теорије и теорије учења, Научна књига, Београд, 2000.
 7. M. Вилотијевић, Дидактика 3, Организација наставе, Научна књига, Београд, 2000.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
20
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00