Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аудио и видео технологије

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Аудио и видео технологије има за циљ да оспособи студенте за обављање послова у области аудио и видео технике и услужних делатности у области мултимедија.

Циљеви студијског програма Аудио и видео технологије су:

 • да пренесе знања и вештине из области аудио и видео технике;
 • да интегрише основна техничка, рачунарска, информатичка и уметничка знања, у складу са потребама производних, образовних и услужних делатности из аудио и видео технологије;
 • да се студенти оспособе за обављање послова у привредном и друштвеном, односно ванпривредном сектору;
 • да се студенти оспособе за тимски рад и за рад у мултикултуралној средини.

Савладавањем студијског програма Аудио и видео технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да прати и примењује новине у струци стицањем знања из области продукције и постпродукције слике и звука, као и области примене технологија у 2D и 3D компјутерској анимацији у циљу креирања и презентације мултимедијалних садржаја;
 • да развија вештине и спретности у употреби знања, оспособљавањем за пројектовање и за дизајнирање аудио и видео система;
 • да употребљава информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима из одговарајућег подручја (употреба знања обраде аудио/видео сигнала и принципа дигиталних система у пројектовању, коришћењу и одржавању медијских и телекомуникационих система, употреба знања о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са софтвером, нормама, правилима и стандардима у раду са аудио и видео сигналима, као и у области компјутерске анимације);
 • да пројектује и организује радне процесе, организује контролу производње аудио и видео уређаја, као и медијског материјала (аудио и видео снимака), да доноси оперативне одлуке о имплементацији, увођењу и начину праћења послова везаних за техничку подршку медијима;
 • о значају и стратегији заштите животне средине, као и обавезном укључивању заштите животне средине при градњи објеката, радећи пре свега на пројектовању заштите од буке у пословним и стамбеним објектима и мониторингу буке у радној и животној средини.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.


Руководилац студијског програма

др Владимир Церић слика

др Владимир Церић

Kабинет: 006

Eлектронска пошта: vladimir.ceric@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 16.00-18.00
 • Среда: 12.00-14.00

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Немања Јанковић

спец. струк. инж. Немања Јанковић

Kабинет: АВТ студио

Eлектронска пошта: nemanja.jankovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 14:00-15:00
 • Среда: 09:30-10:30
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
101007 Електротехника обавезан 7
100307 Инжењерска математика обавезан 7
Студенти бирају један од следећих изборних предмета
101507 Енглески језик изборни 4
100117 Немачки језик изборни 4
Студенти бирају два од следећих изборних предмета
101307 Апликативни софтвер изборни 6
160107 Основи акустике изборни 6
151907 Основи информационих технологија изборни 6
2. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
150107 Дигиталне мултимедије изборни 6
110107 Електроника изборни 6
130307 Основи програмирања изборни 6
160307 Основи телевизије изборни 6
150307 Рачунарска графика изборни 6
140217 Сигнали и системи изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
171007 Веб дизајн изборни 6
160907 Основи анимације изборни 6
110317 Основи телекомуникација изборни 6
161007 Студијска аудиотехника изборни 6
160807 Телевизијски системи и видео технологије изборни 6
160707 Технике снимања слике изборни 6
4. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
161107 Акустички дизајн просторија и заштита од буке изборни 6
160507 Аудиоелектроника изборни 6
161707 Дигитална телевизија изборни 6
160117 Камера изборни 6
161307 Музички инструменти изборни 6
160807 Снимање звука изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
161907 Видео продукција изборни 6
162007 Дизајн звучне слике изборни 6
160217 Дизајн штампе изборни 6
162707 Озвучавање изборни 6
120111 Пројектовање електричног осветљења изборни 6
162107 Студијска и ванстудијска телевизијска продукција изборни 6
6. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
161407 Компјутерска анимација изборни 6
170407 Маркетинг изборни 6
162207 Музичка продукција изборни 6
162507 Мултимедијална продукција изборни 6
СП Стручна пракса обавезан 4
ЗР Завршни рад обавезан 8
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00