Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електроника и телекомуникације

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Електроника и телекомуникације има за циљ да оспособи студенте за изградњу, инсталацију, испитивање, експлоатацију и пројектовање уређаја, подсистема и система у области електронике и телекомуникација.

Циљеви студијског програма Електроника и телекомуникације су да се оспособи стручни кадар у области електронике и телекомуникација за потребе:

 • производних предузећа, на пословима развоја, производње и одржавања;
 • институција ванпривредних делатности, на пословима избора при набавци и одржавању електронске опреме;
 • јавних предузећа у експлоатацији и одржавању.

Савладавањем студијског програма Електроника и телекомуникације, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да овлада базичним знањима у областима електронике, информационих и комуникационих технолoгија;
 • да развије способност разумевања система и савремених технологија, као и способност примене развијених знања у области савремених електронских и комуникационих система за потребе привреде и индустрије;
 • да овлада најактуелнијим знањима, умећима и вештинама из предметних области, да се оспособи за креативан рад и тиме стекне сигурну основу за успешно запошљавање;
 • да се оспособи за реализацију и одржавање уређаја, система и подсистема из области електронике и телекомуникација;
 • развој креативности и склоности ка тимском раду у струци;
 • развој компетенција као што су спремност да се стално иде укорак са развојем и применом нових технологија у области електронике и телекомуникација и да се учествује у даљем развоју ових технологија;
 • стицање основе за даље усавршавање и практичан рад у струци.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Амела Зековић слика

др Амела Зековић

Kабинет: 205

Eлектронска пошта: amela.zekovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 10:00-12:00
 • Четвртак: 12:00-14:00

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Ненад Толић

спец. струк. инж. Ненад Толић

Kабинет: 203A

Eлектронска пошта: nenad.tolic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 11:00 до 13:00
 • Четвртак: 12:00 до 14:00
Наставни план и програм акредитован 2024. НПП - 2024
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
ОА0015 Апликативни софтвер изборни 6
ОА0002 Електротехника обавезан 6
ОА0014 Електротехнички материјали и компоненте обавезан 6
ОА0012 Енглески језик обавезан 6
ОА0001 Инжењерска математика обавезан 6
ОI0012 Увод у рачунарство у облаку изборни 6
2. семестар
ОА0018 Електроника обавезан 6
ОК0023 Одабрана поглавља из математике изборни 6
ОА0017 Основи електроенергетике изборни 6
ОА0019 Основи информатике и рачунарства изборни 6
ОV0015 Основи програмирања обавезан 6
ОR0023 Паметни уређаји и комуникације обавезан 6
ОА0022 Сигнали и системи изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
ОR0014 Анализа кола изборни 6
ОА0028 Аналогна електроника обавезан 6
ОА0023 Аутоматско управљање изборни 6
ОА0027 Микрорачунари обавезан 6
ОV0041 Телевизијски и видео системи изборни 6
ОR0012 Телекомуникације обавезан 6
OI0017 Увод у Интернет технологије изборни 6
ОI0034 Управљање пројектима изборни 6
4. семестар
ОV0023 Аудиоелектроника изборни 6
ОА0032 Дигитална електроника обавезан 6
ОV0026 Емитовање и дистрибуција сигнала изборни 6
170317 Интернет интелигентних уређаја обавезан 6
ОR0021 Мерења у електротехници изборни 6
ОR0015 Рачунарске комуникације изборни 6
ОN0024 Функционално програмирање изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
ОR0022 Индустријска мерења изборни 6
ОR0030 Микроконтролерски системи изборни 6
ОI0026 Програмирање веб апликација изборни 6
ОR0027 РАзвој апликације за комуникационе системе изборни 6
141307 Управљање у реалном времену изборни 6
ОR0026 Мобилни системи и сервиси обавезан 6
ОR0017 Специјална електронска кола обавезан 6
ОR0008 Стручна пракса обавезан 4
6. семестар
ОR0029 Биомедицинско инжењерство изборни 6
ОА0036 Енергетска електроника изборни 6
ОR0009 Завршни рад обавезан 5
ОR0031 Израда завршног рада обавезан 3
ОR0020 Програмабилна логичка кола обавезан 6
ОА0042 Телекомуникациони сервиси и технологије обавезан 6
ОR0032 Тестирање хардвера обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00