Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Нове рачунарске технологије

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Нове рачунарске технологије има за циљ да оспособи студенте за коришћење и развијање технологија у областима програмирања, умрежавања, база података и мултимедија.

Циљеви студијског програма Нове рачунарске технологије су:

 • да припреми стручњаке у области рачунарских технологија за успешне и продуктивне носиоце струке у привреди, јавним предузећима, државним органима, здравству и образовним институцијама, способне да пруже допринос напретку и развоју струке и сектора у коме раде; 
 • да пружи вештине и знања потребна за рад у областима ослоњеним на рачунарске технологије, као и за наставак истраживања и студија у овој области.

Савладавањем студијског програма Нове рачунарске технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да обезбеди компетенције неопходне за прихватање иновација у свим правцима даљег развоја рачунарских технологија;
 • умеће учења, организације времена за учење, издвајања корисних информација из обиља информација на интернету и ван њега, анализе и примене информација, као и самопровере знања у изабраној области;
 • да обезбеди компетенције за пословну комуникацију и изражавање креативних идеја;
 • да обезбеди компетенције за комуникацију, тимски и индивидуалан рад у струци;
 • да обезбеди компетенције за целоживотно учење у изабраној области;
 • да развија и одржава софтвер, користећи актуелне програмске језике, развојна окружења и алате, под актуелним оперативним системима;
 • да пројектује и одржава информационе системе, њихове базе података и апликације за управљање базама података;
 • да пројектује, инсталира и одржава рачунарске мреже;
 • да развија мултимедијалне садржаје и алате за развој ових садржаја;
 • да учествује у даљем развоју савремених рачунарских информационо-комуникационих технологија: интернет, веб, мобилних и интелигентних технологија.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

мр Јелена Митић слика

мр Јелена Митић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: jelena.mitic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: по договору
 • Уторак: по договору
 • Среда: по договору
 • Четвртак: по договору
 • Петак: по договору

Секретар студијског програма

инж. Мартина Николић

инж. Мартина Николић

Kабинет: 408

Eлектронска пошта: martina.nikolic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: договор путем мејла
 • Уторак: договор путем мејла
 • Среда: договор путем мејла
 • Четвртак: договор путем мејла
 • Петак: договор путем мејла
Наставни план и програм акредитован 2024. НПП - 2024
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
ОА0002 Електротехника обавезан 6
ОА0012 Енглески језик обавезан 6
ОА0001 Инжењерска математика обавезан 6
OI0033 Интернет сервиси изборни 6
ОV0010 Информационе технологије изборни 6
ON0010 Основи рачунарске технике 1 обавезан 6
2. семестар
OK0010 Алгоритми и структуре података изборни 6
ОА0015 Апликативни софтвер обавезан 6
ОV0013 Дигиталне мултимедије изборни 6
ОК0023 Одабрана поглавља из математике обавезан 6
ОV0015 Основи програмирања обавезан 6
ОV0012 Рачунарска графика изборни 6
OI0014 Увод у објектно програмирање изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
ОI0021 Анализа друштвених мрежа изборни 6
ОV0042 Аудио и видео апликације изборни 6
OK0021 Базе података 1 обавезан 6
ОV0020 Основи анимације изборни 6
ON0012 Програмски језици обавезан 6
ON0013 Рачунари и периферије изборни 6
OI0017 Увод у Интернет технологије обавезан 6
4. семестар
ОV0038 3Д моделовање изборни 6
ОN0015 Веб алати и технологије изборни 6
OI0019 Објектно орјентисано пројектовање обавезан 6
OI0022 Рачунарске мреже изборни 0
ОА0042 Телекомуникациони сервиси и технологије изборни 6
ОN0014 Технике визуелног програмирања обавезан 0
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
ОV0037 Компјутерска анимација изборни 6
ОN0025 Нерелационе базе података изборни 6
ON0016 Пројектовање рачунарских игара изборни 6
ON0018 Тестирање софтвера изборни 6
OI0028 Интернет програмирање обавезан 6
ОN0007 Стручна пракса обавезан 4
ОN0019 Униx/Линуx архиктетура обавезан 6
6. семестар
ON0023 Интелигентни системи и технологије изборни 6
ON0022 Технологије за електронско учење изборни 6
ОN0009 Завршни рад обавезан 5
ОN0026 Израда завршног рада обавезан 3
ОN0021 Интеграција софтверских технологија обавезан 6
ON0017 Сигурност информационих система обавезан 6
ОN0024 Функционално програмирање обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00