Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Нове енергетске технологије

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Нове енергетске технологије има за циљ да оспособи студенте за обављање послова одржавања, експлоатације и пројектовања у електроенергетским системима и погонима, уз примену савремених енергетских и информационих технологија.

Циљеви студијског програма Нове енергетске технологије су:

 • да студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области електроенергетских постројења, обновљивих извора енергије, електричних машина, електромоторних погона, енергетске електронике и електричних инсталација;
 • да оспособи стручни кадар за експлоатацију, одржавање и пројектовање електроенергетских система, погона и уређаја, применом савремених енергетских и информационих технологија;
 • да се студенти оспособе за тимски рад.

Савладавањем студијског програма Нове енергетске технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да примењује основне законе електроенергетике;
 • да примењује принципе производње електричне енергије из обновљивих и конвенционалних извора енергије;
 • да примењује основна знања о структури електроенергетског система и функционисању основних елемената електроенергетског система;
 • да пројектује и прорачуна главне елементе електричне опреме електроенергетског система и индустријских погона;
 • да користи електричну мерну опрему у електроенергетским системима и индустријским погонима;
 • да израчуна трошкове у производњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије;
 • да одржава елементе електроенергетских система и електричну опрему индустријских погона;
 • да експлоатише и одржава постројења за производњу и пренос електричне енергије;
 • да експлоатише и одржава дистрибутивна постројења и мреже, изврши одговарајућа мерења и обрачуна утрошену електричну енергију;
 • да експлоатише и одржава електране електричне енергије на обновљиве изворе енергије;
 • да припреми и реализује програме одржавања и испитивања електроенергетске опреме;
 • да примењује основне принципе очувања животне средине.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак:  најава путем мејла
 • Уторак:  најава путем мејла
 • Среда:  најава путем мејла
 • Четвртак:  најава путем мејла
 • Петак:  најава путем мејла

Секретар студијског програма

маст. инж. Милан Ивезић

маст. инж. Милан Ивезић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: milan.ivezic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 11:30 - 12:30
 • Среда: 12:10 - 13:10
Наставни план и програм акредитован 2024. НПП - 2024
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
ОА0002 Електротехника обавезан 6
ОА0014 Електротехнички материјали и компоненте обавезан 6
ОА0012 Енглески језик обавезан 6
ОА0001 Инжењерска математика обавезан 6
ОG0021 Основи менаџмента изборни 6
ОА0016 Физика изборни 6
2. семестар
ОА0015 Апликативни софтвер изборни 6
ОА0018 Електроника изборни 6
ОА0020 Механика изборни 6
ОА0017 Основи електроенергетике обавезан 6
ОА0019 Основи информатике и рачунарства обавезан 6
ОV0015 Основи програмирања изборни 6
ОА0022 Сигнали и системи обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
ОА0023 Аутоматско управљање изборни 6
OG0011 Високонапонски апарати обавезан 6
ОG0012 Електрични мотори обавезан 6
OG0010 Елементи електроенергетских система обавезан 6
ОА0027 Микрорачунари изборни 6
OG0022 Нове енергетске технологије изборни 6
OG0023 Одрживи развој изборни 6
4. семестар
OG0014 Електране и разводна постројења изборни 6
ОG0015 Електричне инсталације и осветљење обавезан 6
OA0034 Електрични погони обавезан 6
OG0013 Енергетски трансформатори и генератори обавезан 6
ОR0021 Мерења у електротехници изборни 6
ОА0029 Примењена аутоматика изборни 6
OG0025 Производња енергије из отпада изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
ОR0022 Индустријска мерења изборни 6
OG0016 Испитивање електроенергетских уређаја изборни 6
ОR0030 Микроконтролерски системи изборни 6
ОА0038 Управљање у реалном времену изборни 6
OG0020 Дистрибуција и тржиште електричне енергије обавезан 6
ОV0032 Пројектовање електричног осветљења обавезан 6
OG0008 Стручна пракса обавезан 4
6. семестар
OG0017 Електрични претварачи снаге изборни 6
ОА0042 Телекомуникациони сервиси и технологије изборни 6
ОА0036 Енергетска електроника обавезан 6
ОG0009 Завршни рад обавезан 5
ОG0026 Израда завршног рада обавезан 3
ОА0041 Обновљиви извори енергије обавезан 6
OG0019 Техника високог напона обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00