Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Општа акта Академије техничко-уметничких струковних студија Београд можете погледати ОВДЕ.

Општа акта школе

Упутство за израду стручних (завршних, специјалистичких и мастер) радова

Пословник о раду Наставно-стручног већа

Пословник о раду студијског програма

Општа акта која су престала да важе

Статут Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

Правилник о упису студената на основне, специјалистичке и мастер струковне студије

Правилник о основним струковним студијама

Правилник о специјалистичким струковним студијама

Правилник о мастер струковним студијама

Правилник о полагању испита

Правилник о поступку и начину пријаве, израде и одбране завршног рада на основним, специјалистичким и мастер студијама

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Правилник о међународној мобилности

Правила и услови за селекцију студената и запослених за међународну мобилност

Језичка политика

Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања у ВИШЕР

Образац Захтева за признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања у ВИШЕР

Правилник о организацији и систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа

Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника

Правилник о условима и поступку за избор демонстратора

Пословник Савета

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада

Стратегија обезбеђења квалитета

Стратегија интернационализације за период 2019. - 2024.

Акциони план за спровођење Стратегије интернационализације за период 2019. - 2024.

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода ВИШЕР

Правилник о начину обрачуна и исплати дела зараде запослених који се исплаћује из сопствених прихода школе

Мерила за утврђивање износа школарине

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о спровођењу поступака јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00