Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Нове енергетске технологије

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Нове енергетске технологије има за циљ да оспособи студенте за обављање послова одржавања, експлоатације и пројектовања у електроенергетским системима и погонима, уз примену савремених енергетских и информационих технологија.

Циљеви студијског програма Нове енергетске технологије су:

 • да студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области електроенергетских постројења, обновљивих извора енергије, електричних машина, електромоторних погона, енергетске електронике и електричних инсталација;
 • да оспособи стручни кадар за експлоатацију, одржавање и пројектовање електроенергетских система, погона и уређаја, применом савремених енергетских и информационих технологија;
 • да се студенти оспособе за тимски рад.

Савладавањем студијског програма Нове енергетске технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да примењује основне законе електроенергетике;
 • да примењује принципе производње електричне енергије из обновљивих и конвенционалних извора енергије;
 • да примењује основна знања о структури електроенергетског система и функционисању основних елемената електроенергетског система;
 • да пројектује и прорачуна главне елементе електричне опреме електроенергетског система и индустријских погона;
 • да користи електричну мерну опрему у електроенергетским системима и индустријским погонима;
 • да израчуна трошкове у производњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије;
 • да одржава елементе електроенергетских система и електричну опрему индустријских погона;
 • да експлоатише и одржава постројења за производњу и пренос електричне енергије;
 • да експлоатише и одржава дистрибутивна постројења и мреже, изврши одговарајућа мерења и обрачуна утрошену електричну енергију;
 • да експлоатише и одржава електране електричне енергије на обновљиве изворе енергије;
 • да припреми и реализује програме одржавања и испитивања електроенергетске опреме;
 • да примењује основне принципе очувања животне средине.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак:  најава путем мејла
 • Уторак:  најава путем мејла
 • Среда:  најава путем мејла
 • Четвртак:  најава путем мејла
 • Петак:  најава путем мејла

Секретар студијског програма

маст. инж. Милан Ивезић

маст. инж. Милан Ивезић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: milan.ivezic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 11:30 - 12:30
 • Среда: 12:10 - 13:10
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
101007 Електротехника обавезан 7
100307 Инжењерска математика обавезан 7
Студенти бирају један од следећих изборних предмета
101507 Енглески језик изборни 4
100117 Немачки језик изборни 4
Студенти бирају два од следећих изборних предмета
101107 Електротехнички материјали и компоненте изборни 6
170307 Основи менаџмента изборни 6
101207 Физика изборни 6
2. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
101307 Апликативни софтвер изборни 6
110107 Електроника изборни 6
140107 Механика изборни 6
120107 Основи електроенергетике изборни 6
101407 Основи информатике и рачунарства изборни 6
140217 Сигнали и системи изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
140207 Аутоматско управљање 1 изборни 6
120407 Високонапонски апарати изборни 6
120207 Електрични мотори изборни 6
120307 Елементи електроенергетских система изборни 6
120607 Нове енергетске технологије изборни 6
181117 Одрживи развој изборни 6
4. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
120807 Електране и разводна постројења изборни 6
120907 Електричне инсталације и осветљење изборни 6
121007 Електрични погони изборни 6
120707 Електрични трансформатори и генератори изборни 6
140707 Мерења 1 изборни 6
181217 Производња енергије из отпада изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
121207 Дистрибуција и тржиште електричне енергије изборни 6
111707 Енергетска електроника изборни 6
121707 Одржавање електроенергетских уређаја изборни 6
120111 Пројектовање електричног осветљења изборни 6
141307 Управљање у реалном времену изборни 6
6. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
120507 Електрични претварачи снаге изборни 6
181317 Заштита животне средине изборни 6
121607 Обновљиви извори енергије изборни 6
120211 Релејна заштита изборни 6
121107 Техника високог напона изборни 6
СП Стручна пракса обавезан 4
ЗР Завршни рад обавезан 8
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00