Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Енергетска електроника Шифра: 111707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање основних појмова из основа енергетике и електронике омогућава успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са теоријским и практичним аспектима рада, моделовања и прорачуна основних типова конвертора (претварача) и припадајућих управљачких склопова.
Исход: На крају курса студенти ће бити оспособљени за коришћење и димензионисање основних претварачких склопова.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод; Разматрања начина производње, преноса, дистрибуције и претварања електричне енергије.
 2. Основни елементи електроенергетског система (генератор, трансформатор, преносни вод); значај и улога енергетске електронике у овим системима
 3. Основне компоненте енергетске електронике; активне (прекидачи SCR, BJT, MOSFET, IGBT ) и пасивне (пригушнице, импулсни трансформатори, кондензатори, супер-кондензатори )
 4. Мерење струје и напона у колима енергетске електронике.
 5. Основе тиристорске фазне контроле (подешавачи напона, фазно контролисани исправљачи.
 6. Примена фазно контролисаних претварача у регулисаним електромоторним погонима. DC/DC претварачи (спуштач напона, подизач напона, спуштач-подизач напона, Ћуков претварач,SEPIC)
 7. Чоперска кола и њихова примена у регулисаним електромоторним погонима (индустријски погони, електрична вуча, електрична возила и хибридни погони)
 8. Корекција фактора снаге (PFC) у колима енергетске електронике, повећање квалитета мрежног напајања; основне топологије PFC претварача и припадајућих управљачких кола
 9. DC/AC претварачи (инвертори); технике ширинско импулсне модулације; струјни и напонски инвертори, инвертори са квази-синусним и синусним излазним напоном (струјом).
 10. Примена DC/AC претварача у регулисаним АС електромоторним погонима (основе фреквентне регулације, V/f метода, основе векторске регулације)
 11. Примена DC/DC, DC/AC претварача системима конверзије енергије из обновљивих извора енергије (соларни системи, ветрогенератори), основне топологије и припадајућа управљачка кола
 12. Системи претварача за једносмерни пренос електричне енергије (HVDC).
 13. Хаваријски режими у колима енергетске електронике и примена заштитних електронских кола
 14. Нови трендови у развоју компоненти и склопова енергетске електронике
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Извори за напајање; линеарни стабилизатори напона
 2. Прекидачки извори напајања РС напајања
 3. Испитивање електро-механичких и електричних претварачких склопова
 4. Електронска заштита од преоптерећења – функционални блокови система.
 5. Електронска заштита од преоптерећења – анализа сигнала и рада модула.
 6. Стабилизатори напона са Fall-Back карактеристиком.
 7. Корекција фактора снаге
 8. Примена обртног магнетног поља у мешним станицама за хемикалије (хемијски стирер).
 9. Фреквентни регулатор брзине обртаја асинхроних мотора (V/f и векторска регулација)
Литература
 1. М.Недељковић, Енергетски претварачи 1, ЕТФ Београд, Академска мисао, 2015
 2. М.Недељковић, Енергетски претварачи-Збирка решених задатака, Академска мисао, Београд 2007
 3. А.M.Trzynadlowski, Introduction to Modern Power Electronics, Sec. Ed., J.Wiley and Sons INC., NJ 2010
 4. M.H.Rashid, Power Electronics, Prentice Hall,2006, USA,
 5. WD.A.Bradely:Power Electronics-Tutorial Guides Line Electrical Engineering, Van Nostrand Reinhold, 1987.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0
Презентација предмета (2) Предавања (26)

АКУМУЛАЦИОНИ ЕЛЕМЕНТИ

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.1 MB

Фактор снаге

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.04 MB

ИЗВОРИ НАПАЈАЊА 1

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.15 MB

ИЗВОРИ НАПАЈАЊА 2

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 3.68 MB

ИСПРАВЉАЧИ

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.86 MB

AC/AC претварачи напона

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.57 MB

Примена енергетске електронике у компензацији реактивне енергије

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.85 MB

ТОПОЛОГИЈЕ DC/DC КОНВЕРТОРА

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.14 MB

ЧОПЕРСКА РЕГУЛАЦИЈА ВУЧНЕ СИЛЕ

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.55 MB

Димензионисање DC/DC спуштача напона

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.96 MB

КОРЕКЦИЈА ФАКТОРА СНАГЕ

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.74 MB

Кола енергетске електронике за корекцију фактора снаге

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 3.22 MB

КОРЕКЦИЈА ФАКТОРА СНАГЕ (1)

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.85 MB

Примена енергетске електронике у амплитудско-фреквентној контроли вибрационог транспорта

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 6.57 MB

ПРИМЕНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ У ЕКОЛОГИЈИ

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.37 MB

МЕРЕЊЕ СТРУЈЕ И НАПОНА У ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕЛЕКТРОНИЦИ

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.53 MB

Компоненте енергетске електронике

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вишенивоиски инвертори

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

ЕнЕл други део курса

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

01 Увод

мр Неша Рашић, 13.11.2022., 0.77 MB

02 Компоненте Ее - Отпорници

мр Неша Рашић, 13.11.2022., 3.03 MB

03 Компоненте Ее - Индуктивност

мр Неша Рашић, 13.11.2022., 2.17 MB

04 Компоненте Ее - Капацитивност

мр Неша Рашић, 13.11.2022., 2.14 MB

05 Сигнали у Ее - Средња и Ефективна вредност

мр Неша Рашић, 13.11.2022., 1.46 MB

06 Елементи Ее - отпорност, индуктивност, капацитивност

мр Неша Рашић, 13.11.2022., 1.74 MB

07 Активне компоненте Ее

мр Неша Рашић, 13.11.2022., 4.14 MB

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00