Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Релејна заштита Шифра: 120211 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Нема
Циљ: Упознавање студената са релејним заштитним уређајима и концепцијама релејне заштите електроенергетских мрежа. Студенти се упознају са заштитним уређајима и системима релејне заштите водова, трансформатора, генератора, мотора и сабирница. Циљ је да науче принципе рада заштите, као и да пројектују и одржавају заштитне системе.
Исход: На крају курса студенти треба да буду способни да бирају и подешавају уређаје релејне заштите. Такође, треба да буду упознати са концепцијама и пројектовањем заштите постројења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводни део - Улога релејне заштите, Заштитни релејни уређаји, Основни захтеви.
 2. Заштитни релеји - Струјни релеји. Напонски релеји. Релеји снаге.
 3. Заштитни релеји - Дистантни релеји. Фреквентни релеји.
 4. Заштитни релеји - Временски релеји. Статички заштитни релеји.
 5. Заштитни релеји - Микропроцесорски релеји.
 6. Заштита водова - Кварови и ненормална погонска стања, прекострујна заштита.
 7. Заштита водова - Усмерена, дистантна, диференцијална, земљоспојна заштита.
 8. Заштита водова - АПУ и заштита од преоптерећења.
 9. Заштита трансформатора - Диференцијална, Бухолц, земљоспојна, прекострујна и од преоптерећења.
 10. Заштита сабирница - Диференцијална, прекострујна.
 11. Заштита сабирница - Дистантна заштита из суседних постројења, са усмереним члановима.
 12. Заштита генератора - Краткоспојна, земљоспојна, заштита ротора од земљоспоја.
 13. Заштита генератора - Диференцијална заштита генератора, заштита од преоптерећења.
 14. Заштита мотора - Заштита од кратких спојева, земљоспојева статорског намота, од преоптерећења.
 15. Заштита мотора – Заштита од струја инверзног редоследа, заштита од вишеструког старта.
Практична настава:
 1. На вежбама се решавају задаци који представљају нумеричке примере практичног подешавања заштитних уређaja. Изводи се више рачунарских симулација којима се приказују избор и подешавање заштите помоћу програма за прелазне процесе у електроенергетском систему под називом ATP-EMTP.
Литература
 1. Д. Бекут, Релејна заштита, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1999.
 2. С. Стојковић, Збирка задатака из релејне заштите, Технички факултет, Чачак, 2003.
 3. С. Стојковић, Ђ. Павловић, Релејна заштита - приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2019.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00