Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи програмирања Шифра: 130307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање основа архитектуре и организације рачунара
Циљ: Оспособљавање студената да савладају структурно пројектовање програма, као и основне елементе овако пројектованих програма, на примеру програмског језика С.
Исход: Студенти су оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развијају (пројектују, пишу и тестирају) програме на језику С.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови.
 2. Фазе развоја и методе пројектовања програма.
 3. Алгоритми основних програмских структура.
 4. Основни елементи програма на језику С.
 5. Основни типови података у језику С.
 6. Оператори у програмима на језику С. Функције из С библиотека.
 7. Наредбе селекције, петљи и скокова у програмима на језику С.
 8. Нумерички низови у програмима на језику С.
 9. Знаковни низови у програмима на језику С.
 10. Алгоритми за сортирање и претраживање низова у програмима на језику С.
 11. Показивачи у програмима на језику С.
 12. Функције и макрои у програмима на језику С.
 13. Основи рада са структурама података у програмима на језику С.
 14. Закључна разматрања, самовредновање.
Практична настава:
 1. Aнализa примера готових програма, као и самостално решавање програмских задатака на језику С.
Литература
 1. С. Ђенић, Основи програмирања, основни уџбеник, ВИШЕР, Београд, 2018.
 2. Л. Краус, Програмски језик С са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2014.
 3. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Основи програмирања на језику С, збирка примера и задатака, ВИШЕР, Београд, 2009.
 4. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Решени задаци на програмским језицима С и С++, збирка задатака, ВИШЕР, Београд, 2007.
 5. С. Обрадовић, Вештина доброг програмирања, ВИШЕР, Београд, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099