Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Бежични комуникациони системи Шифра: 191008 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање технологија и протокола у рачунарским мрежама
Циљ: Стицање знања из технологија бежичног умрежавања
Исход: Оспособљавање за пројектовање, конфигурисање, заштиту и примену бежичних мрежа
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај предмета. Историјски развој. Анализа потреба за бежичним умрежавањем.
 2. Принцип рада бежичних мрежа. Простирање радио таласа, RF појачање/слабљење, интерференција, фединг, рефлексија, рефракција, врста антена.
 3. Модулационе технике проширеног спектра (DSS, FHSS), ортогонални фреквенцијски мултиплекс (OFDM), вишеструки антенски приступ (MIMO). Протоколи за вишеструки приступ са избегавањем колизије (CSMA/CA)
 4. Бежичне мрежне технологија: IEEE802.11, 802.15 802.16, Bluetooth , ZigBee.
 5. Топологије бежичних мрежа (adhoc, инфраструктурне, испреплетане).
 6. Архитектура протокола бежичних мрежа. Врсте рамоваи њихова намена.
 7. Wi-Fi систем позиционирања.
 8. Примена CAPWAP протокола.
 9. Разматрање сигурносних проблема у бежичним мрежама. Протокол за контролу приступа портовима - 802.1x. Аутентификација помоћу EAPметода.
 10. AAA протоколи – RADIUS
 11. WPA/WPA2 enterprise заштита.
 12. Еволуција дигиталних мобилних мрежа ка мобилним широкопојасним мрежама. Анализаархитектуре, интерфејса и протокола 2Gмрежа (GSM, GPRS, EDGE).
 13. Анализа3Gмрежа (WCDMA, HSPA, HSPA) и 4Gмрежа (LTE, LTE-А).
 14. Интернет интелигентних објеката (IoT).
 15. М2М (машина-машина) комуникациони системи
Практична настава:
 1. Примена антена, каблова и конектора у бежичним системима. Прорачун буџета бежичног линка и употреба софтвера за симулацију бежичних ликова и пропагацију сигнала. Конфигурација бежичне приступне тачке и клијената. Анализа сигурносних механизама бежичних локалних мрежа. Интеграција бежичних мрежа у корпоративне рачунарске меже. Подешавање EAP-TLS и EAP-PEAP аутентификације.
Литература
 1. Васиљевић, В., Интернет протоколи и технологије, ВИШЕР, Београд, 2013.
 2. Васиљевић, В. Михајловић, В, Рокнић, М, Бежични комуникациони системи, ВИШЕР, Београд, 2016.
 3. Госпић, Н., Томић, И., Поповић,Д, Богојевић, Д., Рaзавој мобилних комуникација: од GSM до LTE, Саобраћајни факултет, Београд,2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099