Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Вероватноћа и статистика Шифра: 100607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Оспособљавање студената да доносе одлуке при пројектовању или управљању које се односе на познавање вероватноће.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да пројектују и решавају проблеме везане за квалитет софтвера и процеса, да анализирају податке из различитих извора и да схвате важност емпиријских метода у софтверском инжењерству.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводни појмови теорије вероватноће.
 2. Условна вероватноћа и независност догађаја.
 3. Случајне променљиве дискретног типа.
 4. Случајне променљиве непрекидног типа.
 5. Расподеле вероватноћа, основни појмови.
 6. Биномна и Поасонова расподела.
 7. Гаусова расподела.
 8. Математичко очекивање.
 9. Карактеристичне функције.
 10. Граничне теореме теорије вероватноће.
 11. Случајни процеси
 12. Увод у математичку статистику.
 13. Оцена параметара расподеле.
 14. Тестирање статистичких хипотеза.
 15. Примена статистике у анализи инжењерске поузданости.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе у рачунарској лабораторији,коришћењем програмских пакета Матлаб и Мејпл.
Литература
 1. С.Штрбац-Савић, А. Савић, Вероватноћа и статистика, ВИШЕР, Београд, 2013.
 2. А. Савић, С. Штрбац-Савић, А. Зековић, Вероватноћа и статистика приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2011.
 3. С.Цветковић, Елементи теорије вероватноће и математичке статистике, Академска мисао Београд, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
10
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
15
Усмени испит
15

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00