Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Биомедицински уређаји Шифра: 111607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Познавање основних појмова из електронике и телекомуникација
Циљ: Oбучавање студената основама биолошких процеса и електронских уређаја који се користе у здравству и заштити животне средине.
Исход: Оспособљеност студената за рад на одржавању уређаја који се користе у здравству и заштити човекове околине.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у предмет: Здравство, развој медицинских уређаја, основи биофизике.
 2. Основи биомеханике. Основи физиолошке акустике. Биоелектрицитет.
 3. Уређаји на бази биоелектричних сигнала.
 4. Уређаји за снимање осветљавањем и прозрачивањем.
 5. Дијагностички систем на бази нуклеарне магнетске резонансе.
 6. Уређаји у дијагностици нуклеарне медицине.
 7. Дијагностички уређаји на бази ултразвука.
 8. Офталмолошки уређаји.
 9. Стоматолошки уређаји.
 10. Коморни системи за посебну негу и терапију.
 11. Уређаји за мерење функција и замену срца и плућа.
 12. Уређаји за инфузију и замену бубрега и јетре.
 13. Уређаји за испитивање и побољшање чула слуха.
 14. Уређаји за деловање електричном енергијом на људски организам.
 15. Уређаји за контролу животне околине.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се демонстрирањем функционисања и сервисирања уређаја у одговарајућим оделењима болница и установа.
Литература
 1. Maртиновић, Д., Биомедицински уређаји, уџбеник у припреми, 2007.
 2. Шантић А., Биомедицинска електроника, Школска књига, Загреб.
 3. Perez R.,Design of Medical Electronic Devices, Academic Press, 2002.
 4. Webster J. G., Medical Instrumentation: Application and Design, John Wiley & Sons, 2003.
 5. Hoppensteadt F., Preskin: Modeling and Simulation in Medicine and the Life Sciences, Springer, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
30
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099