Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Сигнали и системи Шифра: 140217 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти стекну знања о континуаланим и дискретним сигналима и системима, и у временском и у фреквенцијском домену.
Исход: Познавање основних сигнала, поделe сигнала и операција над сигналима. Примена трансформација за пребацивање из временског у комплексан и фреквенцијски домен. Познавање линеарних, временски инваријантних система. Знање које је потребно за све касније предмете где се изучавају сигнали и системи, њихова анализа, моделовање и обрада.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у теорију сигнала и система. Основне особине и поделе сигнала и система.
 2. Операције над континуалним сигналима.
 3. Преглед и особине континуалних система.
 4. Особине континуалних линеарних стационарних система.
 5. 5.Диференцијалне једначине и њихова примена. Основе диференцијалних једначина.
 6. Елементарни дискретни сигнали.
 7. Преглед и особине дискретних система.
 8. Лапласова трансформација. Особине Лапласове трансформације. Инверзна Лапласова трансформација.
 9. Функција преноса система и једнострана Лапласова трансформација. Импулсни и одскочни одзив.
 10. Растављање функције преноса на парцијалне разломке. Алгебра функције преноса.
 11. Периодични континуални сигнали и Фуријеов ред.
 12. 12.Апериодични континуални сигнали и Фуријеова трансформација.
 13. 13.Конвергенција Фуријеове трансформације. Амплитуда и фаза спектра сигнала.
 14. Особине и примена Фуријеове трансформације. Теорема о одабирању.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке на основу постављених вежби у Приручнику.
Литература
 1. T. Petrović, A. Rakić, Signals and systems, DEXIN, Belgrade, 2005.
 2. A. Marjanović, P. Tadić, V. Papić, Signals and systems-collection of solved problems, Academic Thought, Beograd, 2013.
 3. B. Kovačević, Ž. Đurović, Automatic control systems- collection of solved problems, Science – Belgrade, 1995.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099