Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интернет комуникације Шифра: 110117 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Познавање основа информационих технологија
Циљ: Стицање основних и напредних знања из области комуникација базираних на Интернет протоколу.
Исход: Способност разумевањаTCP/IP протокол стек архитектуре, Интернет адресирања, познавање особина IP протокола, познавање ARP и ICMP протокола, разумевање рутирања у IP мрежама, разумевање протокола транспортног нивоа, UDP, TCP, познавање основа IP/MPLS мрежа, и IP сервиса и QoS. На крају курса студенти ће бти оспособљени за повезивање рачунара у мрежу, основна подешавања мрежних уређаја и основно тестирање и решавање проблема у IP мрежи.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета,организација и садржај курса.
 2. Пример TCP/IP комуникације.
 3. Пренос података и оснве комуникација.
 4. Физички слој.
 5. Слој везе података, Ethernet.
 6. IP протокол, IP адресе.
 7. Протоколи ICMP, ARP, DHCP.
 8. Протколи рутирања RIP, OSPF, BGP.
 9. Транспортни слој, TCP, UDP.
 10. Квалитет услуга.
 11. Комутирање на основу ознака, MPLS.
 12. Слој апликације DNS, SSH, Telnet, FTP, WWW.
 13. Сигурност у IP мрежама.
 14. VoIP протоколи.
 15. Завршна разматрања.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања: умрежавање рачунара, подешавање мрежнихуређаја, анализа протокола, тестирање и решавање проблема у IP мрежама.
Литература
 1. Behrouz A. Forouzan, TCP/IP Protocol Suite, Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies, 2009.
 2. A Tanenbaum, Computer Networks, 5th Edition. Pearson Education. 2013.
 3. В. Васиљевић, Рачунарске мреже, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (10) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (1)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00