Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Технике визуелног програмирања Шифра: 151307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Предзнање основа објектног програмирања.
Циљ: Обучити студенте новим техникама пројектовања рачунарских интерфејса.
Исход: Студенти су научени да пишу и дизајнирају самостално сложеније апликације у графичком окружењу користећи најактуелније програмске платформе и језике.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Рад апликација под новим оперативним системима.
 2. Размена података између програмских целина и модула.
 3. Основе програмског језика C#. Класе и интерфејси.
 4. Израда комплетног корисничког графичког итерфејса (GUI).
 5. Повезивање визуелних објеката.
 6. Унос и приказ података кроз нове графичке контроле. Интеграција програмских језика.
 7. Ресурси, управљање У/И уређајима. Мултимедијални садржаји.
 8. Oбрада догађаја, делегати и својства. Прозори, подршка за више докумената, динамичке библиотеке.
 9. Употреба литературе/водича за подршку.
 10. Форме, штампање, контекстно осетљива помоћ, класе опште намене, датотеке и серијализација, дијагностика и изузетци.
 11. XML подршка. Складиштење података и информација о њима.
 12. Употреба истих кроз кориснички интерфејс.
 13. Основе апликација повезаних са изворима података.
 14. Нови интерфејси.
 15. Независност од платформи.
Практична настава:
 1. Креирање графичких интрфејса.
 2. Нове визуелне контроле. Управљање подацима и повезивање са контролама.
 3. Рад са изворима података.
 4. Програмирање са графичким библиотекама.
Литература
 1. J. Allwork,C# Programiranje za Windows i Android, InfoElektronika 2016
 2. M. Price, C# 6 i .NET Core 1.0 moderno međuplatformsko program, Kompjuter biblioteka 2016
 3. J. Albahari, B. Albahari, C# 5.0 za programere sveobuhvatan referentni priručnik, Mikro knjiga 2015
 4. B. Watson, C# 4.0: Kako do rešenja. Rešeni zadaci iz programiranja na jeziku C#, Mikro knjiga 2011
 5. З.Ћировић, Технике визуелног програмирања – C#, ВИШЕР, 2005
 6. З. Ћировић, Предавања и пратећи материјали за учење на даљину, 2020
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099