Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Маркетинг Шифра: 170407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Нема.
Циљ: Циљ предмета је стицање основних знања и вештина из области маркетинга. Савладавање метода и техника које се користе у маркетингу и њихова примена у процесу управљања маркетингом.
Исход: Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да планирају, прате и врше контролу маркетинг процеса у самом предузећу. Студенти ће такође бити оспособљени за самостално успешно представљање на Интернету.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Маркетинг као пословна функција.
 2. Пословне активности маркетинга.
 3. Поступак и методе истраживања тржишта
 4. Квантитативне и квалитативне методе истраживања у маркетингу
 5. Истраживање окружења у маркетинг истраживању тржишта
 6. Сегментација тржишта и одабир тржишних сегмената
 7. Стратегије и тактике маркетинга
 8. Контрола маркетинг активности
 9. Управљање маркетингом у електронском пословању
 10. Интернет маркетинг план
 11. Инструменти маркетинг микса у електронском пословању
 12. Маркетинг информациони систем
Практична настава:
 1. Врсте и структура Оnline наступа;
 2. Интернет маркетинг план: Анализа тржишта;
 3. Креирање стратегија Оnline маркетинга и концепта Оnline наступа;
 4. Планирање Интернет маркетинг буџета;
 5. Формирање тима и дефинисање временских рокова;
 6. Рад на више Оnline платформи и са више различитих маркетинг алата.
Литература
 1. Filipović V., Kostić-Stanković M., Marketing menadžment,Data status, Beograd, 2006.
 2. Kotler P., Lane K., Martinovic M., Upravljanje marketingom, Mate, Zagreb, 2014 .
 3. Chaffey D., Smith PR., eMarketing eXcellence: Planning and optimizing your digital marketing, 4th edition, Abingdon, Oxon: Routledge, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
20
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099