Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Елементи аутоматских система Шифра: 140907 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Циљ предмета је изучавање принципа рада и конструкције елемената (техничких средстава аутоматике) у системима аутоматског управљања.
Исход: Исход је стицање знања о типовима и структурама система управљања, о техничким условима за рад система и његових елемената, о принципима пројектовања и реализације аутоматских система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Принципи аутоматске регулације и алгоритми управљања.
 2. Хијерархијски и дистрибуирани концепт управљања, прости регулациони круг, фундаментални закони управљања.
 3. Елементи и типологија система.
 4. Принципи градње елемената аутоматских система.
 5. Класификација елемената, статичке и динамичке карактеристике елемената.
 6. Стандардни сигнали у системима управљања, пренос сигнала у регулационом колу, стандардни интерфејси.
 7. Eлементи према функционалној улози у колу регулације.
 8. Мерни претварачи: принципи градње, карактеристике, сензори типичних процесних величина.
 9. Сензори у роботици и аутоматизованој производњи.
 10. Регулатори линеарни регулатори (пнеуматски, електронски и микропроцесорски ПИД регулатори); нелинеарни (релејни) регулатори ; квазилинеарни регулатори.
 11. Извршни елементи система: карактеристике, типични представници.
 12. Помоћни елементи у аутоматским системима управљања. Специјални елементи. Техничко оформљење система.
 13. Хидраулички елементи и системи.
 14. Пнеуматски елементи и системи.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. На лабораторијским вежбама студенти самостално и уз помоћ наставника експериментално одређују карактеристике (статичке и динамичке) конкретних елемената и врше анализу понашања лабораториских модела система.
Литература
 1. М. Џекулић, С. Драшковић, Елементи аутоматских система – приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд 2016.
 2. М .Поповић, Сензори и мерења, 3. издање, ВЕТШ, Београд, 2000.
 3. Р .Мирковић, Хидраулика-Увод са примерима управљања, Микрокњига, Београд, 2013.
 4. Р .Мирковић, Пнеуматика-Увод са примерима управљања, Микрокњига, Београд, 2015
 5. Е .Хумо, Принципи иелементи аутоматске регулације, Свјетлост, Сарајево, 1990.
 6. Д. Хаџи-Пешић, Основи аутоматике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.
 7. H.M. Hashemain, Sensor performance an reliability
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
15
активности на лабораторијским вежбама
35
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099