Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мотори са унутрашњим сагоревањем Шифра: 140407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Изучавање савремених конструкција мотора са унутрашњим сагоревањем.
Исход: Познавање начина рада и карактеристика oто и дизел мотора и способност изградње и уградње склопова мотора применом алата и опреме.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у моторна возила и моторе. Основни појмови о моторима СУС
 2. Принцип рада мотора СУС
 3. Термодинамика радног циклуса мотора СУС: измена радне материје, сабијање (компресија), довођење топлоте сагоревањем, ширење (експанзија) и добијање механичког рада
 4. Конструкција непокретних и покретних делова мотора СУС
 5. Утврђивање техничког стања елемената мотора СУС. Толеранције и мерење димензија, облика и положаја.
 6. Систем за развод радне материје
 7. Систем за довод горива oто мотора
 8. Систем за довод горива дизел мотора
 9. Систем за довод ваздуха
 10. Издувни систем. Системи за пречишћавање издувних гасова
 11. Систем за подмазивање
 12. Систем за хлађење
 13. Радни параметри и погонске карактеристике мотора СУС
 14. Програмско управљање мотором: Избор параметара рада мотора у зависности од захтева за снагу
 15. Колоквијум
Практична настава:
 1. Проучавање склопова мотора и преносника у лабораторијским условима
Литература
 1. Томић М., Петровић С., Mотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет Београд, 2005.
 2. Томић М., Oпрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099