Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пројектовање електроенергетских претварача Шифра: 317101 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: За праћење предмета су потребна предзнања из (1) основа електротехнике, (2) електричних претварача снаге и (3) основа електронике
Циљ: Стицање знања о напредним техникама пројектовања енергетских претварача и њихових припадајућих управљачких кола. Оспособљавање студената за термичко моделовање, прорачуне и системе за хлађење енергетских претварача. Стицање знања о мерним техникама.
Исход: Студенти ће бити упознати са основама пројектовања енергетских претварача и биће оспособљени за самостално пројектовање главних кола снаге и управљачких кола енергетских претварача. Студенти ће бити оспособљени да своја знања примене у конкретним индустријским системима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основне топологије енергетских претварача (AC/AC, AC/DC, DC/DC, DC/AC)
 2. Основни принципи и класификација техника фазне регулације тиристорских мрежом вођених претварача
 3. Принципи, врсте и класификација техника ширинско-импулсне модулације (PWM) прекидачких претварача
 4. Основне управљачке структуре енергетских претварача
 5. Пројектовање пасивних компоненти енергетских претварача (пригушнице, трансформатори, батерије кондензатора, импулсни трансформатори)
 6. Пројектовање тиристорских, мрежом вођених енергетских претварача
 7. Пројектовање транзисторских енергетских претварача базираних на основним топологијама
 8. Пројектовање мерних, побудних и регулационих кола енергетских претварача
 9. Пројектовање система енергетских претварача
 10. Пројектовање енергетских претварача за корекцију фактора снаге-основни принципи
 11. Израчунавање губитака снаге и термички прорачуни енергетских претварача
 12. Моделирање и пројектовање пасивних система за хлађење енергетских претварача
 13. Основни прорачуни поузданости енергетских претварача
Практична настава:
 1. Практична наставу чине a) Рачунске вежбе: решавање практичних пројектантских задатака у складу са садржајем предавања (б) Лабораторијске вежбе које су у складу са предавањима, в) Израда самосталног пројекта
Литература
 1. М.Р.Недељковић, С.Срдић, Енергетски претварачи 1-Основне топологије енергетских претварача, ЕТФ Београд, Академска мисао, 2015.
 2. М.Р.Недељковић, Енергетски претварачи 2- Топологије енергетских претварача, ЕТФ Београд, Академска мисао, 2016.
 3. М.Недељковић, Мрежом вођени претварачи, Академска мисао, Београд,2007,
 4. Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, Power electronics : converters, applications, and design, 3rd ed. , Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003.
 5. Muhammad H. Rashid, Power Electronics, Circuits, Devices and Applications, 3rd ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2003.
 6. S.N.Vukosavic, Grid-Side Converters Control and Design: Interfacing Between the AC Grid and Renewable Power Source, SPRINGER 2018
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
10
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
35
Усмени испит
30
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099