Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интелигентне електроенергетске мреже Шифра: 317108 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Основна знања из електроенергетике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Стицање теоријских и практичних знања у области интелигентних електроенергетскх мрежа.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примене теоријска и практична знања из области интелигентних електроенергетских мрежа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај предмета. Основни појмови из интелигентних електроенергетских мрежа (Smart Grids).
 2. Визија, циљеви и стратегија развоја интелигентних електроенергетских мрежа.
 3. Елементи и структура интелигентних мрежа са особинама енергетског, управљачког, рачунарског и комуникационог подсистема.
 4. Интелигентне електроенергетске мреже у производњи електричне енергије. Интелигентне преносне мреже.
 5. Интелигентне дистрибутивне мреже.
 6. Обнављање погона дистрибутивних система у оквиру развоја интелигентних електроенергетских мрежа.
 7. Управљање потрошњом у интелигентим електроенергетским мрежама.
 8. Интеграција дистрибуираних извора и складишта електричне енергије.
 9. Колоквијум.
 10. Интеграција интелигентних уређаја код потрошача. Интеграција сензора, микромрежа и унапређених софтверских алата.
 11. Напредна анализа и употреба података из интелигентних електроенергетских мрежа. Прорачуни, примена и пројектовање алата за управљање подацима.
 12. Примена савремених информационо-комуникационих технологија у инфраструктури интелигентних електроенергетских мрежа. Елементи управљања: аспекти енергетског менаџмента у интелигентним електроенергетским мрежама; интелигентни SCADA системи; демонстрациони пројекти; студије случаја.
 13. Економска анализа интелигентних електроенергетских мрежа. Одрживост. Импликације на животну средину.
 14. Примери добре праксе. Закључна разматрања.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. JP EPS, Funkcionalni zahtevi i tehničke specifikacije AMI/MDM sistema, Beograd, 2014.
 2. James Momoh, Smart Grid Fundamentals of Design and Analysis, Wiley, 2012.
 3. Clark W. Gellings. The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand Response, The Fairmont Press, 2009.
 4. Ali Keyhani, Muhammad Marwali: Smart Power Grids, Springer 2011.
 5. M. Begović, Electric Transmission Systems and Smart Grids, Springer 2013.
 6. C. Wang, J. Wu, J. Ekanayake, N. Jenkins: Smart Electricity Distribution Networks, CRC Press 2016.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00