Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Рачунарско пројектовање електричних постројења Шифра: 317114 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Положен испит „Електране и разводна постројења“ са основних студија
Циљ: Упознавање студената са применом софтверских алата у техничким прорачунима пројекта, као и савременом израдом пројеката софтверским алатима заснованим на базама података
Исход: На крају курса студенти треба да буду способни да користе савремене софтверске алате за моделовање, симулацију и техничка израчунавања, као и ефикасну израду пројекта
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Упознавање студената са садржајем предмета, циљевима, начином рада и оцењивањем.
 2. Израчунавање струја кратких спојева за потребе изборa опреме применом стандарда SRPS IEC 60909.
 3. Израчунавање карактеристичних величина струја кратких спојева за потребе пројектовања постројења применом савремених алата типа
 4. „Electromagnetic Transients Program“ –ATP (Alternative Transients Program) и ATPDesigner.
 5. Анализа устаљених и прелазних процеса за анализу рада и пројектовање релејне заштите постројења (ATP i ATPDesigner), специјализованих за ту намену.
 6. Анализа прикључења малих електрана на дистрибутивну мрежу са циљем израде идејног пројекта и анализе остварености техничких захтева према стандардима и препорукама.
 7. Симулација атмосферских пренапона који улазе у ВН постројење, са циљем координације изолације и избор одводника пренапона (ATP верзија EMTP софтвера).
 8. Употреба софтверских алата за симулацију рада система са обновљивим изворима енергије са сатном динамиком за потребе израде идејног пројекта (System Advisor Model (SAM) и HOMER).
 9. Израчунавање техничких и економских параметара система са обновљивим изворима енергије рачунаром.
 10. Техничка анализа годишње производње мале електране, као и других техничких параметара.
 11. Економска анализа исплативости мале електране за потребе идејног пројекта и студије оправданости (SAM)
 12. Појам параметарске и стохастичке анализе.
 13. Оптимизација снаге елемената мале електране у односу на расположиве изворе енергије (SAM и HOMER).
 14. Технички захтеви за пројектовање постројења. Стандарди и прописи.
 15. Примена софтверског алата EPLAN за израду пројеката нисконапонских инсталација – напредни ниво.
Практична настава:
 1. Аудиторне вежбе, рачунарске симулацијеи израда пројекта илуструју градиво.
Литература
 1. Милан Ћаловић, Андрија Сарић: Основи анализе електроенергетских мрежа и система, Академска мисао Београд и Технички факултет Чачак, 2004.
 2. IEC 60909-0:2016 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems, Part: 0 Calculation of currents
 3. Златан Стојковић: Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Академска мисао, Београд, 2009.
 4. Саша Стојковић, Милан Ивезић: Рачунарско пројектовање електричних постројења - Приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2018.
 5. Sam-help-2016-3-14, https://sam.nrel.gov/
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099