Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Програмирање апликација база података Шифра: 317210 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Познавање основа објектног програмирања и језика за упит податакa
Циљ: Обучити студенте основама програмирања са ослонцем на базе података. Стећи практична знања при програмирању и пројектовању апликација база података.
Исход: Студенти су научени да пројектују и програмирају основне апликације засноване на релационим базама података користећи објекте и моделе одговарајућих класа и ентитета.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Основни појмови. Радно окружење.
 2. Увод у радно окружењеи. Креирање конекција до извора података.
 3. Основни објекти и њихове класе за приступ подацима (добављачи).
 4. Сложени објекти за приступ подацима (добављачи).
 5. Складиштење података на страни клиента. Меморијски записи података. Врсте записа.
 6. Употреба типизираних и нетипизираних записа података и њихово везивање за корисничке контроле.
 7. Сложено повезивање података са визуелним контролама који су у релацијама са другим изворима података и контролама.Валидација података крор визуелне контроле и догађаје. Ажурирање базе.
 8. Нове технике објектног претраживања података: LINQ.
 9. Увод у објектно мапирање, односно EDM.
 10. Измена модела ентитета. Трансакције.
 11. Примери моделовања ентитета у односу на табеле у бази.
 12. Израда Интернет апликација заснованих на MVC и EF моделу .
Практична настава:
 1. Увежбавање рада у развојном окружењу. Ажурирање базе преко апликација базираних на формама.
 2. Упити и добављање података.
 3. Коришћење сложених контрола за прибављање и ажурирање података.
 4. Коришћење ојеката DataSet као модела за податке на клијетској страни.
 5. Употреба релација у пројектовању корисничког интерфејса
 6. Руковање са догађајима и валидација података.
 7. Употреба LINQa.
 8. Креирање извештаја. Повезивање података са извештајима.
 9. Креирање апликација заснованих на EF. Практична примена LINQза добављање података.
 10. Измена модела ентитета. Приказ података у контролама.
Литература
 1. C. Smith, M. Amundsen, Programiranje baza podataka za 21 dan, Mikro knjiga, 2002.
 2. B. Driscoll, N. Gupta, R. Vettor, Z. Hirani, L. Tenny, Entity Framework 6 Recipes, Apress, 2013
 3. M. Delamater, A. Boehm, ASP.NET 4.5 Web Programming with C# 2012, Murach's, 2012
 4. A. Boehm, G. Mead, Murach's ADO.NET 4 Database Programming with C#, 4th edition, Murach 2010
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099