Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Бизнис план за е-пословање Шифра: 170807 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Нема.
Циљ: Пренети студенту основне појмове, концепте и структуру бизнис плана са посебним нагласком на модерном формату бизнис плана за савремено електронско пословање малог и средњег предузећа.
Исход: Студенти се оспособљавају за критичко и стручно сагледавање пословања будућег малог или средњег предузећа, као и за припрему, организацију и писање бизнис плана предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Појмовно одређење бизнис плана;
 2. Мисија и визија;
 3. Пословни процес и опис предузећа;
 4. Пословни и извршни циљеви;
 5. Анализа тржишта;
 6. Анализа конкуренције;
 7. Финансијска анализа;
 8. Колоквијум;
 9. Анализа ризика;
 10. Фазе, задаци и прекретнице у пројекту електронског пословања;
 11. Опис пословног процеса коришћењем софтвера;
 12. Извршни резиме;
 13. Форма бизнис плана и презентација бизнис плана;
 14. Одбрана бизнис плана пред инвеститором;
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе у рачунарској учионици где се методске јединице са предавања поткрепљују примерима из праксе и стимулише самосталан рад студената, примена модерних софтверских алата, посебно за припрему финансијског плана као дела бизнис плана.
Литература
 1. [1] M. D. Lutovac, D. V. Tošić, Biznis plan za elektronsko poslovanje, Beograd, ВЕТШ, 2006.
 2. [2] M. D. Lutovac, D. V. Tošić, Priručnik: Biznis plan za elektronsko poslovanje, Београд, ВЕТШ, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099