Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Регулатива у е-пословању Шифра: 170411 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Не постоје никакви предуслови за слушање овог предмета.
Циљ: Усвајање теоријског знања из области регулативе у електронском пословању са посебним освртом на званична законска и подзаконска акта и стратегије развоја у овој области у Републици Србији.
Исход: • Оспособљавање за примену правне регулативе повезане са е- пословањем. • Практично оспособљавање за креирање различитих електронских докумената (електронски уговори, електронска документа у процесу електронског плаћања.,...). • Учење о заштити ауторских права и заштити података о клијенту.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Појам информационог (дигиталног) друштва. Регулатива у контексту дигитализације свих аспеката друштва.
 2. ЕУ стратегија развоја, Дигитална агенда. Визија. Приоритетне активности у процесу унапређења информационог друштва.
 3. Дигитална агенда у Србији. Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године.
 4. Стратегија развоја е- комуникација у Републици Србији до 2020. године. РФС (радио-фреквенцијски спектар) регулатива.
 5. Релевантна међународна регулаторна тела. Међународна унија за телекомуникације, ИТУ-Т. Основни задаци и организациона структура.
 6. Електронски документ. Израда електронског документа. Оригинал и копија. Пуноважност и доказна снага.
 7. Технологија временског жига. Закон о електронском документу.
 8. Колоквијум 1.
 9. Безбедност електронске трансакције. Електронски потпис. Дигитални сертификат. ПКИ инфраструктура.
 10. Закон о електронском потпису.
 11. е- трговина Обавеза информисања, комерцијална порука. Уговори у електронском облику. Одговорност пружаоца услуга.
 12. Високо-технолошки (сајбер) криминал. Традиционална кривична дела у сајбер простору.
 13. Кривична дела која не могу да егзистирају изван сајбер простора.
 14. Рачунарска кривична дела у Кривичном закону Републике Србије.
 15. Колоквијум 2.
Практична настава:
Литература
 1. Интерна документа на сајту предмета - Презентације са предавања (пдф формат).
 2. Копије званичних докумената (стратегије и закони републике Србије) који се обрађују током предавања.
 3. Додатни материјали, нуде додатне информације о темама које се обрађују током предавања (нису уврштени у испит).
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 0
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
10
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099