Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Специјалистичке студије Електроника и телекомуникације

На студијски програм специјалистичких студија Електроника и телекомуникације неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Специјалистичке струковне студије трају годину дана, односно два семестара и носе 60 ЕСПБ бодова. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених специјалистичких струковних студија студент стиче звање специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем специјалистичких струковних студија стиче се шести ниво, подниво два (ниво 6.2). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности, студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Циљ студијског програма Електроника и телекомуникације је оспособљавање студената за унапређивање и проширивање знања и вештина у коришћењу и примени постојећих технологија у изградњи, инсталацији, испитивању, експлоатацији и пројектовању уређаја, подсистема и система у области електронике и телекомуникација.

Циљеви специјалистичких студија Електроника и телекомуникације:

 • да оспособи стручни кадар у области електронике и телекомуникација за потребе: производних предузећа, на пословима развоја, производње и одржавања; институција ванпривредних делатности, на пословима избора при набавци и одржавању електронске опреме; јавних предузећа, у експлоатацији и одржавању.
 • да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области електронике и телекомуникације које их подстичу на тимски рад;
 • да се образовни процес одвија по студијском програму и наставним методама који се непрестано иновирају.

Специјалистичке струковне студије припремају студенте за:

 • припрему изградње, стручну набавку, трговину, изградњу, инсталацију, испитивање и експлоатацију, сервисну обуку и одржавање, сарадњу при пројектовању, надзор при изградњи и пријему специјализованих уређаја, подсистема и система у области електронике и телекомуникација;
 • праћење и примену новина у области електронике и телекомуникација;
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу;
 • даље стручно усавршавање.

Наставак студија

Након завршених специјалистичких струковних студија студент може да се упише на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Славица Маринковић слика

др Славица Маринковић

Kабинет: 205

Eлектронска пошта: slavica.marinkovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 11-13
 • Четвртак: 10-12

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Ненад Толић

спец. струк. инж. Ненад Толић

Kабинет: 203A

Eлектронска пошта: nenad.tolic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 11:00 до 13:00
 • Четвртак: 12:00 до 14:00
Наставни план и програм акредитован 2014. НПП - 2014
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
191008 Бежични комуникациони системи изборни 8
190708 Примена дигиталних сигнал-процесора изборни 8
180107 Пројектовање електронских кола изборни 8
180507 Сателитски комуникациони системи изборни 8
2. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
190408 Интернет телефонија и телевизија изборни 8
190908 Картични системи изборни 8
180307 Компресија видео и аудио сигнала изборни 8
210113 Програмабилни дигитални системи изборни 8
180207 Програмирање микроконтролера у реалном времену изборни 8
220511 Управљање електроенергетским претварачима изборни 8
191107 Завршни рад обавезан 12
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00