Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Специјалистичке студије Нове енергетске технологије

На студијски програм специјалистичких студија Нове енергетске технологије неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Специјалистичке струковне студије трају годину дана, односно два семестара и носе 60 ЕСПБ бодова. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених специјалистичких струковних студија студент стиче звање специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем специјалистичких струковних студија стиче се шести ниво, подниво два (ниво 6.2). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности, студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Циљ студијског програма Нове енергетске технологије (НЕТ) је оспособљавање студената за унапређивање и проширивање знања и вештина у коришћењу и примени постојећих технологија за планирање, пројектовање, извођење, експлоатацију и одржавање електроенергетских објеката и опреме.

Циљеви специјалистичких студија Нове енергетске технологије:

 • да унапреде и прошире професионално образовање из области електроенергетике, квалитета електричне енергије, савремених информационих технологија и безбедности и заштите на раду у електроенергетици;
 • да оспособе студенте за одржавање и пројектовање специјалних електричних инсталација и управљање енергетским претварачима;
 • да образују студенте за развијање, праћење и усаглашавање постојећих и нових система са опште прихваћеном добром праксом европских и светских институција;
 • да студентима обезбеди квалитетно опште, као и професионално образовање из области електроенергетских технологија и система;
 • да студентима пружи могућност да стекну знања која могу применити у: производним системима, електродистрибутивним системима, електропреносним системима, пројектним организацијама.

Специјалистичке струковне студије припремају студенте за:

 • развој темељног знања у специјализованим областима: пројектовање електричних инсталација и електроенергетских система, експлоатација електроенергетских система и одржавање електроенергетских инсталација, уређаја и постројења;
 • идентификовање проблема у управљању електроенергетским системима;
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу;
 • сакупљање, анализу и управљање информацијама;
 • одржавање корака са текућим развојем савремених енергетских технологија;
 • развијање способности учења током читавог радног века;
 • ефикасну писмену и усмену комуникацију;

Наставак студија

Након завршених специјалистичких струковних студија студент може да се упише на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак:  
 • Среда: 15-17h 601 
 • Петак: 12-14h 601

Секретар студијског програма

маст. инж. Милан Ивезић

маст. инж. Милан Ивезић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: milan.ivezic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 11:30 - 12:30
 • Среда: 12:10 - 13:10
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
220411 Безбедност и заштита на раду у електроенергетици изборни 8
220311 Информационе технологије у електроенергетици изборни 8
220111 Маркетинг истраживања изборни 8
220211 Мониторинг и дијагностика електричних машина изборни 8
240612 Хибридна и електро возила изборни 8
2. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
220117 Енергетска ефикасност изборни 8
220611 Квалитет електричне енергије изборни 8
220711 Специјалне електричне инсталације изборни 8
240111 Управљање динамичким системима изборни 8
220511 Управљање електроенергетским претварачима изборни 8
ЗР Специјалистички рад обавезан 12
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00