Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи информационих технологија Шифра: 151907 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: -
Циљ: Упознавање студената са основним појмовима у области информационих технологија, као и са развојем и подручјима примене информационих технологија.
Исход: Студенти су оспособљени да користе савремене технологије за рад с информацијама (њихово прикупљање, обраду и пренос) и да се укључе у даљи развој информационих технологија.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Теорија информација
 2. Развој технологија за рад с информацијама.
 3. Рад рачунарских система с информацијама.
 4. Хардвер, обрада и чување информација.
 5. Софтвер за пренос и обраду информација.
 6. Основне функције оперативних система.
 7. Преглед првог дела градива.
 8. Информациони системи.
 9. Рачунарске мреже и сигурност информација.
 10. Технологије за комуникацију
 11. Технологије за електронско учење.
 12. Технологије интернета ствари
 13. Преглед другог дела градива.
 14. Закључна разматрања, самовредновање.
Практична настава:
 1. Упознавање с учењем у окружењу преко Интернета.Рад у окружењу виртуелне машине.Рад из командне линије оперативних система.Израда дијаграма, алгоритама и графова уз помоћ Linux Office и Windows Office програма.Рад с базама података.Коришћење криптографских програмских алата.Тимски рад на Интернету.Комуникациjа у тимском раду на Интернету.
Литература
 1. С. Ђенић, Информационе технологије, електронски уџбеник, ВИШЕР, Београд, 2014.
 2. С. Ђенић, А. Милетић, М. Радивојевић, М. Караџић, И. Џакула, Информационе технологије, штампани и електронски приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2013.
 3. С. Обрадовић Основи рачунарске технике, ВИШЕР,Београд, 2007.
 4. J. Senn, Information Technology: Principles, Practices, and Opportunities, PrenticeHall,2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
30
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00