Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Увод у рачунарство у облаку Шифра: 130117 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Упознавање студената са фундаменталним концептима рачунарства у облаку.
Исход: Предмет представља основу за разумевање разних области рачунарства у облаку. Студенти ће бити оспособљени за коришћење модерних технологија из домена рачунарства у облаку.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови.
 2. Инфраструктура, платформа и софтвер као сервис.
 3. Одабрана поглавља из оперативних система.
 4. Одабрана поглавља из рачунарских мрежа.
 5. Одабрана поглавља из информационе сигурности.
 6. Увод у виртуелизацију.
 7. Виртуализација сервера и виртуализација десктопа.
 8. Пример рачунарских окружења у облаку - Google App Engine.
 9. Shell скриптинг 1
 10. Shell скриптинг 2
 11. Увод у програмски језик Python.
 12. Структуре података програмског језика Python.
 13. Петље и услови.
 14. Функције, рекурзије и ламбда изрази.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарској лаборатирији где се студенти упознају са виртуелизацијом, неким формама рачунарства у облаку, писању скрипти у Bourne Again Shell-у и програмским језиком Python.
Литература
 1. Borko Furht, Armando Escalante (eds.): Handbook of Cloud Computing. Odabrana poglavlja.
 2. Michael Miller: Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00