Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Сигурност у рачунарским мрежама Шифра: 131307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов:
Циљ: Упознавање студената са основним концептима заштите података и сигурности рачунарских мрежа.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да идентификују сигурносне пропусте у мрежним инфраструктурама, да имплементирају и администрирају механизме зашите рачунарских мрежа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови: претње, напади, рањивости, сигурносни циљеви и услуге.
 2. Појам и проблем безбедности и модели сигурности.
 3. Криптографија и криптографски протоколи.
 4. Контрола приступа у рачунарским мрежама - мрежне баријере.
 5. Системи за детекцију упада.
 6. ИДС системи засновани на машинском учењу.
 7. Биометријски системи.
 8. Филтрирање нежељене електронске поште.
 9. Злонамерни софтвер и методе заштите.
 10. Обрада метаподатака и друштвених мрежа помоћу графова.
 11. Заштита база података и Веб апликација.
 12. Одабрани сигурносни аспекти програмирања.
 13. Контекстно независне граматике и основни генетски алгоритми.
 14. Један приступ расплинутом тестирању софтвера.
 15. Закључна разматрања.
Практична настава:
 1. У оквиру практичне наставе студенти се оспособљавају за имплементацију криптографских механизама, администрацију механизама контроле приступа, мрежних баријера и ИДС система, као и са процедурама за идентификацију рањивости софтверских производа и руковање инцидентима узрокованим злонамерним програмима.
Литература
 1. Г. Грубор, М. Милосављевић, "Основе заштите информација", Универзитет Сингидунум, 2010.
 2. М. Веиновић, С. Адамовић, "Криптологија 1", Универзитет Сингидунум, 2013.
 3. Д. Плескоњић и др., "Сигурност рачунарских система и мрежа", Микро књига, 2007.
 4. M. Stamp, "Information Security: principles and practice", John Wiley & Sons, 2011.
 5. T. R. Peltier, "Information security fundamentals", CRC Press, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00