Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мерења 1 Шифра: 140707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Познавање основних појмова из области електротехнике и електронике.
Циљ: Стицање основних теоријских и практичних знања о мерењима у електротехници, мерним уређајима и њиховом применом. Оспособљавање за практичну реализацију поступака мерења основних електричних величина, рачунарску обраду и анализу мерних података.
Исход: Познавање основних принципа мерне технике, структуре и начина рада електричних мерних кола. Оспособљеност за рад са савременим електронским мерним инструментима, математичку обраду и графички приказ резултата мерења применом рачунара.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Мерење и метрологија (значај, историјски преглед). Основни појмови и дефиниције.
 2. Физичке величине и мерне јединице.
 3. Методологија мерења, модел мерења, резултати мерења.
 4. Грешке мерења (појам грешке, класификација, мерна несигурност, рачун грешака).
 5. Мерна средства (класификација, својства). Еталони (појам и класификација).
 6. Аналогна електронска мерна кола (мерни појачавачи, филтри).
 7. Дигитална мерна техника. Систем бројева. Логичка кола. Регистри и бројачи.
 8. Kвантовање и кодовање. Начини реализације.
 9. Мерење временских интервала и учестаности (аналогне и дигиталне методе).
 10. Аналогно-дигитални претварачи (класификације и карактеристике).
 11. Дигитално-аналогни претварачи.
 12. Мерење сталног електричног напона и сталне електричне струје.
 13. Мерење електричне отпорности.
 14. Законска метрологија.
 15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања. Самовредновање курса.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. П. Бошњаковић, Умеће мерења, ВИШЕР, 2011.
 2. Д. Прокин, П. Бошњаковић , Индустријска метрологија, ВИШЕР, 2016.
 3. П.Бошњаковић, Специјална електронска кола, ВИШЕР, 2013.
 4. П. Бошњаковић, Д. Прокин, Мерења 1, Приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, 2018.
 5. Ј. Webster, The measurement, instrumentation, and sensors handbook, IEEE Press, 1999.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
15
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00