Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Психологија Шифра: 317209 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Овладавање основним психолошким појмовима. Упознавање са основним методолошким приступима проучавању личности. Стицање увида у основне психолошке оријентације.
Исход: Оспособљавање студената за практичну примену психолошких знања приликом обављања будућег позива.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Психологија као наука;
 2. Органске основе и развој психичког живота;
 3. Сазнајни процеси и способности;
 4. Емоције;
 5. Мотивација;
 6. Личност као целовит систем;
 7. Структура, динамика и развој личности;
 8. Социјализација и комуникација
Практична настава:
 1. Часови вежби се реализују у виду индивидуалних и групних облика наставе, дискусијом са студентима. Практични део укључује посматрање и укључивање у живот и рад предшколске установе у току седмодневне праксе и обављање посебних задатака
Литература
 1. СулејманХрњица, Општа психологија са психологијом личности, Научна књига НОВА, Београд, 2005.
 2. Никола Рот, Психологија личности, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1963.
 3. Никола Рот, Општа психологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
 4. Vizek- Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović- Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN
 5. Trebješanin, Ž., Dragović, A., Hanak, N. (2005). Uvod u psihologiju. Beograd: Naučna knjiga Nova.
 6. Marković, E. (2019). Motivacija i učenje. Leposavić: Učiteljski fakultet.
 7. Kordić, B., Babić, L. (2014). Uvod u psihologiju. Beograd: CPP.
 8. Kaplan, F., Nova, N. (2022). Kultura internet mimova. Beograd: Fakultet za medije i komunikaciju.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00