Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање информационом безбедношћу Шифра: 230211 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Упознавање са концептима, методама и техникама рачунарске анализе великих количина података у контексту у прављања информационом безбедношћу, са посебним освртом на ризике везане за изложеност приватних података.
Исход: Студенти ће развити разумевање актуелних концепата, метода и техника рачунарске анализе великих количина података у контексту управљања информационом безбедношћу, и оспособиће се да препознају и анализирају ризике везане за изложеност приватних података.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Сакупљање и анализа метаподатака о комуникацији.
 2. Анализа друштвених мрежа.
 3. Алгоритми за обилазак графова.
 4. Кориговање пристрасности обиласка графова.
 5. Претрага текстуалних база података.
 6. Идентификација аутора текста.
 7. Провера аутентичности електронских потписа.
 8. Анализа биометријских података.
 9. Фази тестирање софтвера засновано на контекстно независним граматикама и генетским алгоритмима.
 10. Управљање ризиком.
 11. Управљање инцидентима: опоравак од несреће и одржавање континуитета посла.
 12. Систем за управљање информационом безбедношћу.
 13. Међународни стандарди и усклађивање са законском регулативом.
 14. Управљање људским ресурсима.
 15. Студија случаја.
Практична настава:
 1. Увежбавање представљених концепата, метода и техника кроз примере, одбрана домаћих задатака.
Литература
 1. Г. Грубор, М. Милосављевић, Основи заштите информација, Универзитет Сингидунум, 2010
 2. Bruce Schneier, Примењена криптографија: протоколи, алгоритми и изворни код на језику Ц, Микро књига, 2007.
 3. Jurafsky, Daniel, and James H. Martin, Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics, 2nd edition. Prentice-Hall.2009.
 4. H. F. Tipton , M. Krause, Information Security Management Handbook, 6th Edition, Auerbach Publications, 2007
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
30
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099